Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Uzunlamasına 22-23 otonom sinir topçuğundan oluşan, kafatasından kuyruk sokumu kemiğine kadar uzanan bir sinir zincirdir. (bkz: TRUNKUS) (bkz: SEMPATİKUS)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

I. X. splanchn. dalları.. intestin. comm. Truncus sympath. Os coccygis R. ilioliyp. N. XI. X. cnir. X. ischiad. Sempatik sinirin sınır kordonu. Sağ taraf. Periferik dallardan sadece splankuik yaşlı gösterilmiştir. Orta ve alt sinirlerin rr. communicantes’leri doğal uzunluklarından biraz daha kısadır. İki kas arasındaki seviyede, 3Im. inter- transversarii capitis’in (superior ve inferior) medial kenarında yer alırlar. .

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Sempatik sinir sistemi. Sempatik sinir sisteminin torasik kısmı. Ganglia clorsalla s. thoracica I-XII. Kapitula kostarumun önünde, sempatik sinirin gövdesiyle birbirine bağlı olan ganglia dorsalia bulunur. I (Şekil 157, 17) kardiyak pleksusa iplik verir; alttakilerden splanknik sinir sekizinci veya dokuzuncu dorsal gangliondan aşağıya doğru birçok kökle çıkar. Dorsal gangliyonlar, kobayda olduğu gibi kolayca diseke edilebilir (546). Resim 816’ya bakınız. çeşitlilik. Ganglion dor- sale s. thoracicum I s. stellatum çok sık olarak n. vagus veya n. laryngeus infe- rior’dan bir dal alır (544, s. 253, pl. VIII). – Dorsal XI gangliyonundan köken alan minör bir splanknik sinir (s. 352 ile karşılaştırın) vardır. Aynı zamanda, sol adrenal bezin arkasında, splanknik sinister sinirin iki dalının birleştiği küçük bir aksesuar ganglion vardır (547). Kardiyak pleksus, adrenal aorta ile pulmoner arter arasında yer alır. Sol tarafta, aortik arkın üzerinde ka- rotis sinislra ve subklavian arterler arasındaki arterleri enjekte eden küçük eşleşmemiş kardiyak gangliondan dallar alır. Schneider’e göre (250). 1 A. inaxillaris externa. S M. mandibulae. XII Hipoglossal sinir. 3 Mandibular kasın primordial tendonu. IX Glosso- p laringeal sinir. 4 Oksipital arter. 5 Sternoiuastoid kasın üst ucu, kesik. 6 Kleidomastoid kasın üst ucu, kesilmiş / Primer servikal sinir. 7 Lateral rektus kapitis kası. 8 Magnus au- ricular sinir. // İkinci servikal sinir. III Tersiyer servikal sinir. IV Servikal quartus siniri. 9 Cucullaris kasının kenarı. 10 Levator scapulae major kası. VI Servikal sekstal sinir. 11 Basiohnmeralis kası. VII Servikal septimal sinir. VIII Servikal sinir oktavusu. A. subclavia sinistra, A. vertebralis’i yukarı doğru gönderir. 13 Dorsal primus siniri. 14 Ganglion cervicale int’erius. 15 Ansa subclavialis. 16 Üçüncü kaburganın enine kesiti, ikinci ve birinci kaburgaların kesitlerinin üzerinde. 17 Dorsal primin gangliyonu. 18 Frenik sinir. 19 V. Cava superior sinistra. SO İnen torasik aort. 21 Sol akciğer. 88 Kalbin sol ventrikülü. S3 Sol kalp kulağı. X Vagus n. 84 Sağ kalp kulağı. S5 V. cava superior dextra. S6 Aorta adscendens. 87 İnferior servikal gangliondan kaynaklanan rami kardiaci. 88 Truncus anonymus. 89 Özofagus. 30 Trakea. 31 İnferior laringeal sinir. 38 Longus colli kası. 33 İnferior tiroid veni. 34 Mm. sternohyoidei. 35 Sempatik sinir. V Quintus servikal sinir. 36 R. cardiacus n. vagi (N. depressor). 37 R. descendens n. hypoglossi. 38 Ganglioform n. vagi pleksus. 39 Ganglion cervicale superius. 40 Membrana thyreohyoidea. 41 Cornu majus oss. hyoidei, stylohyoideus major kasının yapıştığı yer. 43 Styloglossus kası. 48 Mylohyoid kas.

Dalları

  1. Boyun,
  2. Göğüs,
  3. Bel (lumbal sempatik zincir); Zincirin 4 adet sinir topçuğu büyük böğür kasının üstünde bulunur. Kompleks bölgesel ağrı veya kan akışı sorunlarında bu bölgeye blokaj yapılır. Lokol anestetika veya alkol oranı yüksek çözeltiler bilgisayarlı tomografi eşliğinde bölgeye injeksiyon edilir. Sıcaklık ölçümü veya iğnenin giriş noktasından bilgisayarlı hesaplamalar ile gangliyonların olduğu bölge tespit edilir. Tansiyonun düşmesi, damar genişlemesi, büyük damarların iğne ile delinmesinden dolayı hematom, böbreğin delinmesi, Sinir köklerinin zarar görmesi gibi yan etkiler görülebilir. İşlemin etkisi 3-6 ay sürebilir, daha sonra sinir lifleri yenilendiği için işlem tekrar edilmelidir. İşlem bacakların sıcaklığı kontrol edilerek gerçekleştirilmelidir. İki taraflı blokaj kişide iktidarsızlığa sebep verebilir.
  4. Kuyruk sokumu.
Facebook Yorumları