Tahmini okuma süresi: 3 dakika

 • Akciğere ait (kolye) tanesi.(Bkz; Streptococcus) & (Bkz; pneumoniae)
 • Gram pozitif, diplokoklar, kapsüllenmiştir
 • Diplokok grubuna aittir.
 • neşter şeklindedir.
 • Kanlı agarda, fazla yeşillenme gösterir.(alfa hemoliz)
 • Optochin ve safra’ya duyarlı.

Epidemiyoloji:

 • Doğal yeri; Oropharynx
 • Bakteriye uygun faktörler;
  • Yaş
  • Kardiopulmonal sebepler
  • Dalağın çıkarılıp alınması
  • Enfeksiyon geçmişi
 • 2 yaşından önce %80
 • Splenektomi sonrası hastalar, nefrotik sendromlu, dalak fonksiyon bozukluğu olan orak hücreli anemili, bağışıklığı baskılanmış çocuklar için dikkatli olun

Genetik

 • S. pneumoniae genomu, suşa bağlı olarak 2,0 ila 2,1 milyon baz çifti içeren kapalı, dairesel bir DNA yapısıdır.
 • 1553 genden oluşan bir çekirdek setine, artı virulomunda virülansa katkıda bulunan 154 geni ve invazif olmayan bir fenotipi koruyan 176 geni vardır.
 • Genetik bilgi suşlar arasında % 10’a kadar değişebilir.
 • Pnömokok genomunun, 11 farklı lantibiyotik dahil olmak üzere geniş ve çeşitli bir antimikrobiyal peptid repertuarını içerdiği bilinmektedir.

Virülans Faktörleri:

 • Polisakkarid kapsül( şuana kadar 91 tipi bilinmektedir)
 • Pnömoliz(sitotoksin)
 • IgA-Proteaz

Transformasyon

Doğal bakteri dönüşümü, DNA’nın bir bakteriden diğerine çevreleyen ortam yoluyla transferini içerir. Dönüşüm, enerji gerektiren karmaşık bir gelişimsel süreçtir ve çok sayıda genin ifadesine bağlıdır. S. pneumoniae’de, transformasyon için en az 23 gen gereklidir. Bir bakterinin ekzojen DNA’yı kendi kromozomuna bağlaması, alması ve yeniden birleştirmesi için, yeterlilik adı verilen özel bir fizyolojik duruma girmesi gerekir.

 • S. pneumoniae’daki yeterlilik, mitomisin C, florokinolon antibiyotikler (norfloksasin, levofloksasin ve moksifloksasin) ve topoizomeraz inhibitörleri gibi DNA’ya zarar veren ajanlar tarafından indüklenir.
 • Transformasyon, S. pneumoniae’yi mitomisin C’nin bakterisidal etkisine karşı korur.
 • Michod ve diğerleri S. pneumoniae’de yeterlilik indüksiyonunun, oksidatif strese karşı artan direnç ve DNA hasarlarının giderilmesi için rekombinasyonel onarım mekanizmasının anahtar bir bileşeni olan RecA proteininin artan ekspresyonu ile ilişkili olduğuna dair özet kanıtlar.
 • Bu bulgular temelinde, dönüşümün oksidatif DNA hasarlarını onarmak için bir adaptasyon olduğunu öne sürdüler. S. pneumoniae enfeksiyonu, polimorfonükleer lökositleri (granülositler), bakteriler için potansiyel olarak ölümcül olan oksidatif bir patlama oluşturmak üzere uyarır. S. pneumoniae’nin genomunda bu konakçı savunmasının neden olduğu oksidatif DNA hasarlarını onarma yeteneği, muhtemelen bu patojenin virülansına katkıda bulunur. Bu önermeyle tutarlı olarak Li ve ark. [20] farklı yüksek oranda dönüştürülebilir S. pneumoniae izolatları arasında, nazal kolonizasyon uygunluğunun ve virülansın (akciğer enfeksiyonu) sağlam bir yeterlilik sistemine bağlı olduğunu bildirmiştir.

 Hastalıklar:

 • Pnömoni
 • lober pnömoni(genç yetişkinlerde)
 • Bronkopnömoni(çocuk, yaşlı yetişkinlerde)
 • Akciğer apsesi
 • Plevral ampiyem
 • Meningitis
 • Beyin apsesi
 • Peri- ve endokarditis
 • Sinusitis ve Otitis media
 • Konjonktivit (→Ulcus serpens corneae)
 • Peritonitis(nadir, çoğunlukla genç kızlarda)
 • Apandisit (nadir)
 • Sepsis

Klinik

 • Zatürre, orta kulak iltihabı, sinüzit, menenjit
 • Dalak ve antikorlardan gelen opsoninler tarafından opsonizasyon – ardından fagositoz
 • Yüksek ateş, titreme, öksürük, ağrı, taşikardi, dispne
 • OPSI (ezici postplenektomi enfeksiyonu sendromu), potansiyel olarak ölümcül sonuç olası

Komplikasyonlar

Laboratuvar Teşhisi:

 • İdrar-Antijen testi
  1. 15 dakikalık bir testtir.
  2. 23 Serotipi kapsar; (≥90 % bütün pnömoniler)
  3. Hassaslık: 50-90%
  4. Testin yetişkinlerde spesifikliği  90-100%
  5. Bebek ve çocuklardaki az spesifiklik ?( ≥ 20% hatalı pozitif)
 • BOS, plevra sıvısı

Tedavi ve Profilaks

 • Penisilin
 • Sefalosporinler
  • sefotaksim, seftriakson
 • Makrolid
 • Florokinolonlar
 • Profilaksi: bebekliğin başlangıcında aşılama
  • 23 güçlü kapsül polisakkarid aşısı, 2 yaştan sonrası için mümkün
  • Pnömokok ve hemofilus aşısı, tercihen splenektomi öncesi (sonradan da yapılabilir)
  • Seotiplerin yaklaşık %90’ından korur.
  • Aspleni, fonksiyonel aspleni için penisilin profilaksisi
  • 60 yaşından sonra bazı hastalıkları taşıyan bireylere tavsiye edilir.(Koah, immün baskılama, dalak exstirpation, HIV, Diabetes….)
Facebook Yorumları