Tahmini okuma süresi: 4 dakika

Antik Yunancada σκαπάνη (skapánē“kürek, kazma),  σκάπτω (skáptōkazmak, arayıp taramak)  → Latincede kürek kemiği anlamına gelir.

Omuz kemerinin arka kısmını oluşturur. Esas olarak kas orijini olarak görev yapan, humerus ve klavikula ile eklemli bir bağlantı oluşturan, ağırlıklı olarak düz, üçgen bir kemiktir.

Hal Tekil Çoğul
nominatif scapula scapulae
genitif scapulae scapulārum
datif scapulae scapulīs
akusatif scapulam scapulās
ablatif scapulā scapulīs
vokatif scapula scapulae

"scapula" ile ilgili görsel sonucu

Anatomi

Yüzler (Facies)

Facies dorsalis

 • Kürek kemiğinin dorsal yüzeyi, omurga kürek kemiği tarafından daha küçük supraspinöz fossaya ve daha büyük infraspinat fossaya bölünür.
 • Aynı adı taşıyan supraspinatus kasının kökeni, supraspinat fossada bulunur.
 • Omurga altındaki infraspinat fossa, büyük ölçüde fossanın medial 2 / 3’ünden kaynaklanan infraspinatus kası ile kaplıdır.
 • Bir kas septumuyla ayrılmış olan laterali, teres majör ve teres minör kaslarının kökenidir.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Facies ventralis (costalis)

 • Kürek kemiğinin kaburgalara bakan ventral yüzeyi, geniş bir içbükey oluk, alt-alt fossa gösterir.
 • Fossanın medial 2 / 3’ü, subsapularis kasına tendon ekleri olarak işlev gören eğimli kenarlarla tanımlanır.
 • Subskapular fossa, alt ve üst anulustaki düz üçgen alanlarla medial sınırdan ayrılır – bazen angulus medialis olarak da adlandırılır. Serratus ön kasının devreye girdiği yer burasıdır.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Kenarlar (Margo)

Margo superior

Üst kenar boşluğu, kürek kemiğinin en kısa kenarıdır. Üst açıdan korakoid çıkıntının tabanına doğru ilerler. Orada açık bir kesi, bir ligament, Ligamentum transversum scapulae superius ile uzanan Incisura skapulaları görebilirsiniz. Suprascapular sinir kesiden geçer. Üst kenar boşluğunun bitişik kısmı, omohyoideus kasının yerleştirilmesi görevi görür.

Margo lateralis (axillaris)

Yanal kenar boşluğu, kürek kemiğinin üç kenarından en büyük olanıdır. Glenoid boşluğun alt kenarında başlar ve alt açıda biter. Doğrudan glenoid boşluğun altında küçük, sert bir yükselti olan infraglenoid tüberkül bulunur. Triceps brachii kasının uzun başının (caput longum) kökeni burasıdır.

Margo medialis (vertebralis)

Medial kenar boşluğu, kürek kemiğinin en uzun kenarıdır. Üst açıdan alt açıya doğru uzanır. Musculus rhomboideus major, musculus rhomboideus minor, musculus serratus anteriorunun pars inferioru ve musculus levator scapulae dahil olmak üzere çok sayıda kas medial kenara bağlanır.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Açı (Angulus)

Angulus superior

Üst açı, medial kenar ile üst kenar boşluğunun buluşmasından kaynaklanır. İnce, pürüzsüz ve yuvarlaktır ve levator skapula kasının bazı lif ipliklerine bir bağlantı görevi görür.

Angulus inferior

Angulus inferior skapula, margin medialis ile margin lateralis’in buluşmasından kaynaklanır. Kalın ve sert. Sırt yüzeyi, teres majör kası ve latissimus dorsi kasının bazı lif telleri için bir temel görevi görür.

Angulus lateralis

Angulus lateralis scapulae, kürek kemiğinin en masif kısmıdır ve aynı zamanda ‘omuz başı’ olarak da bilinir. Burada düz, kıkırdak kaplı bir eklem yuvası, humerusun başı ile eklemlenen glenoid boşluk bulunur.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Çıkıntılı yapılar

Spina scapulae

Omurga kürek kemiği (‘omuz kemiği’), kürek kemiğini topografik olarak supraspinöz ve infraspinat fossaya ayıran, kürek kemiğinin dorsal yüzeyi boyunca uzanan kompakt bir kemikli sırttır. Medial kenarda nispeten düz olarak başlar ve üzerinde trapezius kasının kaudal kısmının tendon bağlantısının kaydığı düzgün üçgen bir yüzey olan trigonum spinae skapulalar ile başlar. Omurga yanal yönde yükselir ve omuz eklemini örten akromiyonda biter. Omurganın tabanı, spinoglenoid çentik ile omuz eklem yuvasından yanal olarak ayrılır. Trapezius kası, omurganın üst kısmına bağlanır. Spina kürek kemiği, kas deltoideusunun kökeni olarak hizmet eder.

Processus coracoideus

Korakoid çıkıntısı (‘kuzgun gagası’), kürek kemiğinin güçlü, kanca şeklindeki kemikli bir işlemidir. Glenoid boşluktan kraniyal olarak ortaya çıkar ve önce kraniyal ve medial olarak hareket eder, ardından ventral ve lateral olarak dallanır. Musculus biceps brachii ve musculus coracobrachialis’in caput breve’sinin ortak orijin tendonu, processus coracoideus’a bağlanır. Ayrıca pektoralis minör kasının ve çeşitli bağların, ör. korakoakromiyal bağ ve korakoklaviküler bağ.

Acromion

Akromiyon (‘omuz yüksekliği’) spina kürek kemiğinden çıkar ve kürek kemiğinin en yüksek noktasını oluşturur. Üst yüzü pürüzlüdür ve akromiyonun yan kenarı gibi deltoid kasının kaynağı olarak işlev görür. Burada kemik doğrudan deri altına uzanır ve anatomik bir referans noktası olarak palpe edilebilir. Akromiyonun medial kenarında köprücük kemiği (klavikula) ile eklem bağlantısını oluşturan küçük oval bir yüzey bulunur. Bu eklem, akromioklaviküler eklem olarak adlandırılır.

Cavitas glenoidalis

Glenoid boşluk, dikey çapı yataydan daha büyük olan, kıkırdak kaplı, oval bir eklem yuvasıdır. Humerus başı ile birlikte omuz eklemini (articulatio humeroscapularis) oluşturur. Eklem yuvasını derinleştiren bir fincan dudak, glenoid labrum ile çevrilidir. Supraglenoid tüberkül, eklem yuvasının üzerinde yer alır. Biseps brachii kasının uzun başının kökeni burasıdır. Soketin altında, triceps brachii kasının uzun başının tendonunun bir kısmının çıktığı infraglenoid tüberkül bulunur.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Gelişim

 • Kürek kemiği birkaç kemik çekirdeğinden gelişir.
 • Fetal yaşamın üçüncü ayında, supraspinata ve infraspinata fossae ve skapular omurga bölgesinde büyük bir kemik çekirdeği gelişir.
 • Yaşamın ilk yılında, korakoid çıkıntı bir çekirdek oluşurken, yaşamın 11. ve 18. yılları arasında tüm skapulaya dağılmış birkaç küçük çekirdek görünebilir.
 • Büyüme sürecinde, tüm çekirdekler 16-22 yaşları arasında birleşir. Nadir durumlarda, akromiyonda 15 ila 18 yaşları arasında görünen çekirdek bağımsız kalabilir (os acromiale).

İşlev

 • Kürek kemiğinin hareketliliği omuz kuşağının ve dolayısıyla kolun hareket aralığını genişletir. Hareket seçenekleriniz şunları içerir:
 • Kaudalden kraniyale geçişli dikey çeviri
 • Dorsomedialden ventrolateral’e geçişli yatay öteleme
 • Kolun abdüksiyonu veya kaldırılmasıyla birlikte alt açının yana doğru döndürülmesiyle rotasyon
 • Kürek kemiğinin yapısı bir çerçeve yapısıdır: kenara paralel kemikler, humerus başı için eklem yuvasını destekleyen boyun parçasında (kolum kürek kemiği) birleşir. Sonuç olarak, eklem basıncı çerçeveye aktarılır ve her şeyden önce yanal kenar tarafından absorbe edilir.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Klinik

Belli sırt veya omuz kasları felç olduğunda, kürek kemiği çıkıntı yapar ve buna Scapula alata denir.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Facebook Yorumları