Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Serebral enfarktüs, yetersiz kan akışı (iskemi) sonucu oluşan beynin doku bölümlerinin tahrip olmasıdır. İnmenin en yaygın nedenidir (yaklaşık %80-85).

Serebral enfarktüs, serebral parankimdeki hasarı tanımlarken, ‘iskemik inme’ terimi, beyne sınırlı sınırlı kan akışı nedeniyle akut fokal nörolojik defisiti tanımlar. Pratikte her iki terim de eşanlamlı olarak kullanılmaktadır.

Geçici iskemik atak (GİA), en fazla 24 saat süren iskemik ilişkili fokal serebral veya oküler defisittir. Genellikle difüzyon ağırlıklı MRG’de lezyon olmaması gerekir.

SVO (Serebro Vasküler Hastalık), beyin dokusuna zarar veren beynin bir kısmına kan akışının kaybı. Serebrovasküler kazalara beyindeki kan pıhtıları ve kırık kan damarları neden olur. Belirtiler arasında baş dönmesi, uyuşma, vücudun bir tarafında güçsüzlük ve konuşma, yazma veya dili anlama ile ilgili sorunlar yer alır.

Nedenler

TOAST sınıflandırması, iskemik inmenin nedenlerini (etyolojilerini) belirlemek için kullanılır. Sınıflandırma, 1993 yılında ‘Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment’ (TOAST) adlı aynı adlı klinik çalışma için geliştirilmiştir. Çok sayıda çalışmada ve Almanya’da federal eyaletlerin kalite güvence projelerinin çoğunda basitleştirilmiş bir biçimde kullanılmaktadır. Literatürde inme alt tipleri için en yaygın kullanılan sınıflandırma sistemidir ve özellikle inme tedavisine odaklanmayan çalışmalarda (örn. olası risk faktörlerinin araştırılması ve epidemiyolojik çalışmalar) kullanılmaktadır.

Yerleşik TOAST sınıflandırması 5 gruba ayrılır: ‘makroanjiyopati’, ‘mikroanjiyopati’, ‘kardiyak emboli’, ‘diğer etiyoloji’ ve ‘belirsiz etiyoloji’.

Kardiyak emboli

 • Atriyal fibrilasyonda tromboembolizm
 • kalp embolisi; diğer sebeplerden dolayı
  • Ventriküler trombüs: Koroner arter hastalığı, akut miyokard enfarktüsü veya dilate kardiyomiyopatinin bir sonucu olarak
  • Atriyal miksoma (özellikle sol atriyum)
  • Diğerleri: Örn. hasta sinüs sendromu, sol ventrikül anevrizması, kalp kapak hastalığı
 • Kalıcı foramen ovale veya atriyal septal defekt (ASD) ile paradoksal emboli
  • Özellikle atriyal septal anevrizma durumunda, atriyal emboli gelişimine yol açan atriyumun ek malformasyonları
  • Flebotromboz embolizasyonu
 • Septik emboli: Enfeksiyöz endokardit durumunda

ateroskleroz

 • Beyni besleyen arterler, aterosklerozun patomekanizmaları tarafından hasar görür. Olası sonuçlar şunlardır:
  1. makroanjiyopati
   1. Sonuç: arterioarteriyel emboli (örn. karotis çatalında), daha az sıklıkla hemodinamik enfarktüsler
  2. mikroanjiyopati
   1. Sonuç: laküner iskemi

Beyni besleyen bir damarın diseksiyonu; Karotis ve Vertebralis Diseksiyonu, daha az sıklıkla intraserebral arterlerin diseksiyonu

Diğer nedenler

 • Yağ embolisi ve hava embolisi
 • Serebral vaskülit, örn.
  • Dev hücreli arterit, Takayasu arteriti veya Behçet hastalığı
  • Enfeksiyona bağlı vaskülit
  • örneğin Lyme hastalığı veya frengi ile
 • Migrenle İlişkili İnmeler
 • Trombofili, pıhtılaşma bozuklukları

Kriptojenik ataklar

 • Sıklık: Tüm iskemik inmelerin yaklaşık %20-25’inde neden belirsizliğini koruyor
 • ESUS (Belirsiz Kaynakta Embolik İnme): Araştırma konsepti, embolik
 • Enfarktüs paterni embolik bir nedene uyuyorsa kriptojenik inmelerin nedeni olduğundan şüphelenilen mekanizmalar
 • Kriterler
  • embolik enfarktüs paterni
  • Beyni besleyen arterlerin makroanjiyopatisinin dışlanması (Doppler sonografi ile)
  • Proksimal emboli veya atriyal fibrilasyon kaynağının dışlanması (TTE / TEE ve LZ-EKG tarafından)
  • Vaskülit, Diseksiyon veya damardan uyuşturucu kullanımı gibi diğer inme nedenlerinin dışlanması
  • Tedavi: ASA ile ikincil profilaksi, alternatif olarak klopidogrel

İskemik inme için risk faktörleri

 • Etkilenebilir risk faktörleri
  1. arteriyel hipertansiyon
  2. Atriyal fibrilasyon
  3. Şeker hastalığı
  4. Sedanter yaşam tarzı
  5. obezite
  6. İç karotis arter stenozu
  7. Alkol kötüye kullanımı
  8. sigara içmek
  9. hiperlipidemi
  10. poliglobüller
  11. Psikososyal stres faktörleri
  12. Emboli riski olan diğer kardiyolojik hastalıklar
   1. Tartışmalı: Kalıcı Foramen Ovale (PFO)
 • Etkilenmeyen risk faktörleri
  • yaş
  • Erkek cinsiyeti
  • Genetik eğilim
 • Daha düşük prevalansa sahip diğer risk faktörleri
  • Tromboz riskinin arttığı tüm durumlar/hastalıklar, örneğin trombofili, pıhtılaşma bozuklukları, hematokrit artışı, gebelik, oral kontraseptif kullanımı, hormon replasman tedavisi
  • migren
  • kokain kötüye kullanımı
Facebook Yorumları