Site icon Tıpacı

Reye sendromu

Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Hastalık, yağ asidi ve karnitin metabolizması bozukluğu ile mitokondriyal fonksiyonu etkiler. Patofizyoloji ve klinik belirtiler, yağ asidi taşınması ve mitokondriyal oksidasyonun bir dizi kalıtsal metabolik bozukluğuna benzer (Doğuştan metabolizma hataları).

Belirtiler ve şikayetler

Hastalığın şiddeti büyük ölçüde değişmekle birlikte, iki aşamalı bir hastalık seyri ile karakterizedir. Başlangıçta viral bir enfeksiyon (üst solunum yolu enfeksiyonu veya su çiçeği) görülür, bunu 5-7 gün sonra şiddetli bulantı ve kusma ile zihinsel durumda ani bir değişiklik izler. Zihinsel durumdaki değişiklikler, zayıf hafıza kaybı, halsizlik ve hafif görme ve işitme bozukluğu ile uyuşukluktan, yönelim bozukluğu ve huzursuzluk ataklarına ve kötüleşen koma durumlarıyla alevlenmeye kadar değişebilir. Bunlar şu şekilde karakterize edilir

Reye sendromunun komplikasyonları

Komplikasyonlar şunları içerir

Teşhis

Laboratuvar testleri ile birlikte klinik bulgular

Karaciğer biyopsisi

Ani ensefalopati (bilinen ağır metal zehirlenmesi veya zehirlenme olmadan) ve karaciğer fonksiyon bozukluğu ile birlikte şiddetli kusma gelişen her çocukta Reye sendromundan şüphelenilmelidir. Karaciğer biyopsisi mikroveziküler yağ değişiklikleri ile kesin tanı koydurur ve özellikle sporadik vakalarda ve 2 yaşından küçük çocuklarda faydalıdır. Tipik klinik bulgular ve öykü aşağıdaki laboratuvar değerleriyle ilişkiliyse tanı aynı şekilde konulabilir: ciddi derecede yüksek transaminazlar (GOT, GPT > normalin 3 katı), normal bilirubin, yüksek amonyak seviyeleri, uzamış tromboplastin zamanı.

Ensefalopatisi olan her çocuğa bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme yapılır. Bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme normalse lomber ponksiyon yapılabilir. BOS incelemesinde genellikle basınç artışı, < 8-10 lökosit/mcl, normal protein düzeyi ve glutamin düzeyinde olası bir artış görülür. Metabolik bozukluklar açısından değerlendirilmelisiniz. Hipoglisemi ve hipoglikoraji (çok düşük BOS glukoz konsantrasyonu) vakaların %15’inde, özellikle <4 yaş çocuklarda görülür. Sınıflandırma, hastalığın ciddiyetine göre 5 aşamaya ayrılır.

Yaygın metabolik bozukluk belirtileri şunlardır: yüksek serum amino asit seviyesi, asit-baz dengesinde bozukluklar (genellikle hiperventilasyon, karışık solunum alkalozu/metabolik asidoz), hiper ve hipoosmolarite, hipernatremi, hipokalaemi ve hipofosfatemi.

Ayırıcı tanılar

Koma ve hepatik disfonksiyonun ayırıcı tanısı şunları içerir

Prognoz

Sonuç, serebral bozukluğun süresine, komanın şiddetine ve gelişme hızına, kafa içi basıncındaki artışa ve kan amonyak yüksekliğinin derecesine bağlıdır. Evre I’den daha yüksek bir evreye geçiş, başlangıçtaki kan amonyak seviyesinin > 100 mcg/dl (> 60 mcmol/l) olması ve protrombin süresinin kontrol muayenesine kıyasla en az 3 saniye uzamasıyla muhtemeldir. Ölümcül vakalarda, hastaneye yatıştan ölüme kadar geçen süre ortalama 4 gündür. Ölüm oranı ortalama %21 olup, evre I hastalarda <%2 ve evre IV veya V hastalarda >%80’e kadar çıkmaktadır.

Hayatta kalanlar için prognoz genellikle iyidir ve nüksler nadirdir. Nörolojik sekellerin (mental retardasyon, nöbetler, kraniyal sinir felçleri, motor disfonksiyon) görülme sıklığı, hastaneye yatış sırasında nöbet veya dekerebrasyon bulguları gösteren hastalarda %30’dur.

Tedavi

Eşlik eden önlemler

Reye sendromunun tedavisi destekleyici olup, glikojen depolarının tükenmesi yaygın olduğundan kafa içi basınç ve kan glikozuna özellikle dikkat edilmelidir.

Kafa içi basınç artışının tedavisi entübasyon, hiperventilasyon, 1500 ml/m2/gün sıvı kısıtlaması, yatak başının yükseltilmesi, ozmotik diüretikler, kafa içi basınç artışının doğrudan izlenmesi ve dekompresif kraniyotomiyi içerir. Öglisemiyi sağlamak için %10 veya 15 dekstroz infüzyonu normaldir. Koagülopatinin FFP veya K vitamini ile tedavi edilmesi gerekebilir. Diğer tedavilerin (örn. kan değişimi, hemodiyaliz, barbitüratlarla derin koma indüksiyonu) etkili olduğu gösterilmemiştir ancak bazen kullanılmaktadır.

Önemli noktalar

Facebook Yorumları
Exit mobile version