Tahmini okuma süresi: 2 dakika
 • Retroperitoneum terimi, “arka” anlamına gelen Latince retro ve “karın boşluğunu kaplayan zar” anlamına gelen peritoneum kelimelerinden gelir. Terim ilk olarak 19. yüzyılda tıp literatüründe kullanılmıştır.
 • Peritoneal boşluğun arkasında olandır.(Bkz; spatium retroperitoneale) (Bkz: retroperitoneal)

Anatomi

Anatomik olarak, retroperitoneal pozisyonun 3 formu arasında bir ayrım yapılır:

 1. Perirenal Boşluk: Böbrekler, üreterler, adrenal bezler, aort ve inferior vena kava gibi periton boşluğunun arkasında yatan ve orada embriyonik dönemde zaten gelişmiş olan organlar, primiyer retroperitoneal olarak yerleştirilir.
 2. Ön Pararenal Boşluk: Başlangıçta intraperitoneal olarak yerleştirilen organlar ikincil retroperitoneal bölgede bulunur, ancak daha sonra embriyonik gelişim sırasında dorsal karın duvarına yapıştırılır. Sadece karın zarıyla ventral olarak örtülürler. Bunlar şunları içerir:
  1. Duodenum: pars descendens, pars horizontalis ve pars ascendens, ancak intraperitoneal olarak yerleştirilmiş üstün pars değil
  2. Pankreas
  3. Çıkan kolon, inen kolon
  4. Rektum fiksumu
 3. Arka Pararenal Boşluk: Tersiyer retroperitoneal, sadece duodenumun bir kısmı olan pars tecta duodeni için geçerli olan retroperitoneal pozisyonun özel bir durumudur. Gelişimi nedeniyle retroperitoneal pozisyona ikincildir, ancak ek olarak daha fazla gelişme sırasında yükselen mezokolon tarafından örtülür.

Günlük klinik uygulamada, genellikle sadece genel terim olan ‘retroperitoneal boşluk’ ile karşılaşılır.

Retroperiton, karın boşluğunda, karın boşluğunu kaplayan ve içindeki organları kaplayan ince, parlak zar olan peritonun arkasında yer alan bir boşluktur. “Retro-” arkası anlamına gelir ve “periton” periton zarına karşılık gelir, bu nedenle “retroperiton” esasen “periton zarının arkası” anlamına gelir.

Hastalıklar ve Durumlar:

Retroperiton içinde birkaç önemli durum ve hastalık meydana gelebilir, örneğin:

 • Retroperitoneal fibrozis: Genellikle üreterleri ve diğer abdominal organları çevreleyen peritonun arkasında enflamatuar ve fibröz dokunun varlığı ile karakterize nadir görülen bir bozukluk. Karın ağrısı ve böbrek fonksiyon bozukluğuna neden olabilir.
 • Retroperitoneal hematom: Bir aortik veya diğer abdominal anevrizmanın travması veya rüptürü nedeniyle oluşabilir.
 • Retroperitoneal sarkom: Retroperitonun yumuşak dokularında oluşan nadir bir kanser türüdür.
 • Böbrek hastalıkları: Böbrekler retroperitonun bir parçası olduğundan, böbrek taşları, enfeksiyonlar veya tümörler gibi böbrekle ilgili durumlar bu bölgede sık görülür.

Görüntüleme:

BT taraması ve MRI gibi görüntüleme çalışmaları, anatominin değerlendirilmesinde ve retroperiton hastalıklarının saptanmasında çok önemlidir. Bu görüntüleme teknikleri, retroperiton ve yapılarının ayrıntılı görüntülerini sağlayarak herhangi bir anormalliğin belirlenmesine yardımcı olur.

Tedavi:

Retroperitondaki durumların tedavisi spesifik hastalığa bağlıdır. Örneğin, retroperitoneal fibrozis veya sarkom gibi durumlar için ameliyat gerekli olabilirken, böbrek hastalıkları ilaç tedavisi, diyet değişiklikleri veya diyaliz gerektirebilir.

Tarih

Retroperitonun geçmişi de nispeten kısadır. Mekan ilk olarak 19. yüzyılda tanımlandı, ancak 20. yüzyıla kadar mekanın tam olarak anlaşılması mümkün değildi. X-ışınları ve BT taramaları gibi yeni görüntüleme tekniklerinin geliştirilmesi, doktorların retroperitonu daha iyi görselleştirmesine olanak sağlamıştır.

Kaynak:

 • Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Clinically Oriented Anatomy. 7th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2013.
 • Sailer, C., et al. (2017). “Retroperitoneal Fibrosis”. New England Journal of Medicine, 376:1269.
Facebook Yorumları