Tahmini okuma süresi: 6 dakika

Sinonim: kalça kuşağı, leğen, havsala.

Ana Hint-Avrupa dilindeki pel- ‎(konteyner) —> Eski Latincedeki peluis ‎(lavabo). Latincede anlamı:

 • Derin olmayan çanak, lavabo.
 • Anatomide leğen kemiği.
HalTekilÇoğul
nominatifpelvispelvēs
genitifpelvispelvium
datifpelvīpelvibus
akusatifpelvem
pelvim
pelvēs
pelvīs
ablatifpelve
pelvī
pelvibus
vokatifpelvispelvēs

Pelvis, bir yandan gövdenin alt ucunu oluşturan ve diğer yandan üst gövdenin ağırlığını serbest alt uzuvlara aktaran bir halka yapısıdır. Kemik tabanı, iki kalça kemiğinden oluşan pelvik kuşak, cingulum membri inferioris (cingulum pelvicum) ve iki kalça kemiği arasına sıkışmış sakrumdan oluşur.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Pelvik bölgenizi nasıl tanımlarsınız?

Pelvis gövdenin alt kısmıdır. Karın ve bacaklar arasında yer alır. Bu bölge bağırsaklar için destek sağlar ve ayrıca mesane ve üreme organlarını içerir.

 • Omuz kuşağı gövdeye esnek bir şekilde bağlanırken, pelvik kuşak omurganın ucuna sıkıca bağlanır ve böylece gövde ve üst uzuvların yükünü bacaklara aktarabilir. Üç kemik elementi,
  1. ligamentler,
  2. pubik simfiz ve
  3. sakroiliak eklem yoluyla leğen kemiğine, pelvise bağlanır.
 • Pelvik bölgenin kemik duvarı ön ve yandaki karın kasları tarafından tamamlanırken, pelvik taban altta pelvik çıkışı kapatır.
 • Pelvik boşluğun duvarlarında organların ve kanalların geçmesi için açıklıklar bulunur.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Kısımları:

 1. Kalça kemiği 
 2. Kuyruk sokumu kemiği
 3. Kuyruk kemiği

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Kalça kemiği ile kuyruk sokumu kemiği arasında kuyruk sokumu-kalça eklemi (Sakroiliak eklem) bulunur. Ön tarafta ise kalça kemiğinin her iki kısmı edep kemiği aracılığıyla birleşir. (bkz; Simfizis pubis) Kalçe kemiğinin iç yüzeyinde ise oturak kemiğinin dikenleri (Spinae ossium ischi) bulunur, bu yapı vajinal muayene esnasında palpasyon yöntemiyle hissedilebilinir. İki dikensi yapı arasında “interspinal çizgi” adı verilen hayali bir tahril olduğu varsayılır.

 • Bu 3 kemik, her biri korpusu ile birlikte asetabulumu, asetabulumu oluşturur ve çocukta Y şeklindeki kıkırdak büyüme plağıyla ayrılır.
 • Asetabulum, yüksek bir kenar olan limbus asetabuli (Margo acetabuli) ile sınırlanır. Bu, dik dururken aşağıya doğru yönlendirilen asetabular çentik adında bir kesiğe sahiptir. Kıkırdak ile kaplı hilal şeklindeki eklem yüzeyi Facies lunata, asetabular çatıda en geniştir. Dik pozisyonda üst gövdenin yükü tava tavanı vasıtasıyla uyluk kemiğine aktarılır. Asetabular fossa, asetabulumun merkezinde kıkırdak içermez.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Leğen kemiğinin düzlemleri

Leğen kemiğinin giriş düzlemi enine oval biçimdedir. Büyük ve küçük leğen diye ikiye ayırır. Arkada Promontorium, yanlarda linea terminalis ve önde Simfizis‘in üst kenarı ile sınırlıdır. Yatay çapı (Conjugata transversa) iki linea terminalis arasındaki mesafedir; 13 cm. Ön-arka çapı ise ikiye ayrılır; Conjugata vera obstetrica & conjugata diagonalis interna. Conjugata vera obstetrica, Promontorium’un ortası ile simfizisin arka kısmının Promontorium’a yakın olan noktası arasındaki mesafedir. conjugata diagonalis interna ise; Promontorium’un ortası ile simfizisin alt kısmına olan mesafedir. (12,5 cm) Vajinal muayenede ölçülen diagonal çaptan 1,5 cm çıkarılırsa conjugata vera obstetrica bulunur. Çapraz çap (Diameter obliqua); Eminentia iliopectinea ve Articulatio sacroiliaca arasındaki mesafedir. (12 cm)

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Leğen kemiğinin orta kısmı ise nerdeyse çember şeklindedir. Arkada 3. kuyruk sokumu omurunun ortası, yanda Acetabula ve önde simfizisin arka kısmı ile sınırlıdır. Ön-arka ve yatay çapları eşit ve 12 cmdir.

Leğen kemiğinin çıkış düzlemi ise boyuna oval biçimindedir. Tabanları eş olan iki üçgen şeklinde düşünülür, Kenar uçları Tubera oss. ischi, arka ucu kuyruk kemiği, ön ucu simfizis olduğu kabul edilir. Ön-arka çapı 9 cm’dir. Sacrococcygeal eklemin hareketliliğinden dolayı bu sayı 11, 12,5 cm’e kadar yükselebilir. Yatay çap 11 cm’dir.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Leğen tabanında kasların çatı kiremitleri gibi üst üste dizilerek oluşturdukları şekilde, silindirik bir boşluk vardır. Bu kısım ikiye ayrılır;

 1. Diaphragma pelvis
 2. Diaphragma urogenitalis

Pelvik içeriği nelerdir?

Pelvik boşluk öncelikle üreme organları, idrar kesesi, distal üreterler, proksimal üretra, terminal sigmoid kolon, rektum ve anal kanalı içerir. Kadınlarda uterus, Fallop tüpleri, yumurtalıklar ve üst vajina diğer iç organlar arasındaki alanı işgal eder.

Pelvisin normal boyutu nedir?

Ortalama 10,5 cm’dir; ön-arka çapın küçüğüdür. Diyagonal eşlenik: Sakral promontory ile pubik simfizin alt kenarı arasında ölçülür ve ortalama 12,5 olarak ölçülür.

Pelvisin yapısı nasıldır?

Pelvis, önde pubik simfiz ve arkada sakrum ile birbirine bağlanan çift kalça kemiklerinden oluşur; her biri üç kemikten oluşur – yukarıda ve her iki yanda, kalçaların genişliğini oluşturan bıçak şeklindeki ilium; arkada ve aşağıda, otururken ağırlığın üzerine düştüğü ischium; ve …

Pelviste kaç kemik vardır?

Üç kemikten oluşur; ilium, ischium ve pubis. Bu üç kemik aynı zamanda innominate kemikler, pelvik kemikler veya coxal kemikler olarak da bilinir.

Pelvik kemiklere ne denir?

Pelvisin üç kemiği vardır: kalça kemiği, sakrum ve koksiks. Bu kemikler eksenel iskeleti alt uzuvlara bağlar ve bu nedenle vücudun üst kısmının ağırlığını taşımada rol oynar.

Pelvik tabanın 3 katmanı nedir?

Levator ani, pelvik taban kaslarınızın büyük kısmını oluşturur ve üç ayrı kas bileşeninden oluşur: pubococcygeus, puborectalis ve iliococcygeus. Levator ani pelvisinizin tamamını sarar. Coccygeus. Coccygeus, pelvik taban kaslarınızdaki daha küçük kas bileşenidir.

3 pelvik taban kası nedir?

Bu kaslar arasında coccygeus (ischiococcygeuys olarak da adlandırılır), ileococcygeus ve pubococcygeus bulunur ve bu üç kasın levator ani kasını oluşturduğu hissedilmiştir. Kasık kemiğinin pektinat çizgisinden ve obturator internus kasının fasyasından köken alırlar ve kuyruk sokumuna sokulurlar.

Gerçek pelvis nedir?

Pelvik boşluk (gerçek pelvis) ağırlıklı olarak idrar kesesi, kolon ve iç üreme organlarını içerir. Bu boşluk pelvik giriş ve pelvik çıkış arasında yer alır.

Hangi kemik pelvisin bir parçası değildir?

D) Lomber vertebra

Lomber omurlar sakruma bağlı beş ayrı kemiktir ancak pelvisin değil beldeki omurganın bir parçası olarak kabul edilirler.

Pelvis kemiğiniz nerede?

Pelvis, omurganın tabanını ve kalça ekleminin yuvasını oluşturur. Leğen kemikleri kalça kemikleri, sakrum ve kuyruk sokumunu içerir. Kalça kemikleri, biz yaşlandıkça birbirine kaynaşan üç kemik setinden oluşur. Her bir set vücudun orta hattı boyunca neredeyse simetriktir.

Pelvis ne kadar yüksektir?

Pelvis yüksekliği 94,8 mm ile 133,9 mm arasında değişmekte olup ortalama 112,3 mm’dir (SD 8,95). Erkek pelvis kemik setleri dişilere kıyasla daha küçük pelvis yüksekliği ölçümlerine sahiptir.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Gelişim

 • Kemik çekirdekleri, kalça kemiğinin üç kıkırdak uzantısında arka arkaya görünür.
 • Hafta boyunca ilium gövdesinde ilk kemik çekirdeği oluşur, ardından 16. haftada iskiyal kemiğin çekirdeği ve son olarak 20. haftada kasık kemiğinin çekirdeği oluşur.
 • Ossifikasyon, “kemikli” asetabulumu oluşturur ve yuvanın merkezine doğru ilerler, böylece “Y” eklemi asetabulumda oluşturulur. Bu eklem doğrudan fasiyes lunata ve kıkırdaklı asetabular çatıdan oluşan “kıkırdaklı” asetabuluma devam eder. Ancak doğumdan sonra kıkırdaklı asetabular çatı kemikleşir, fasiyes lunatasının eklem kıkırdağı kalır.
 • 6-8. yaşlarında arasında tek bir kemik (“puboischiadicum” veya “inguinal kemik”) oluşturmak için obturator foramen pubik kemiği ve iskiyumun altında sinostoz.
 • 9-12. yaşlarda Y-eklem adımında birkaç anahtar kemiği (Ossa acetabuli), sadece birlikte ve 14. –16. yaşlarında 3 ana kemikleşme ile birbiri içine geçer.
 • Sonuçta, 18-20. yaşlarda birleşir.
 • Diğer yapılar yumru ischiadicum’da, crista iliaca’da (yaşamın 13-15. Yılı) ve spinae iliacae’de (doğumun 16. yılı), 15.-18. yaşlarda ise sinostoze olurlar.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Pelvis kemiklerinin bağlantıları, Juncturae cinguli pelvici

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Tipleri

4 tip pelvis nedir?

Pelvisler çaplarına göre sınıflandırılabilse de, obstetrik uygulamada genellikle 4 ana tipe ayrılırlar:

 1. jinekoid,
 2. android,
 3. antropoid
 4. ve platipelloid, esas olarak pelvik girişin şekline dayanırlar

Pelvis kadında nerede bulunur?

Gerçek pelvis veya küçük pelvis, pelvik kenarın altında yer alır (Şekil 1). Bu dönüm noktası posteriorda sakral promontory ve anteriorda pubik simfiz seviyesinde başlar. Aşağıdaki boşluk mesane, rektum ve inen kolonun bir kısmını içerir.

Kadın pelvisi nedir?

Kadın pelvisi: Bir kadında kalça kemikleri arasında yer alan karnın alt kısmı. Kadın pelvisi genellikle erkek pelvisinden daha narindir, daha geniştir ve erkek pelvisi kadar yüksek değildir. Kadın kasık kemerinin açısı geniş ve yuvarlaktır.

Pelvik fonksiyon nedir?

Pelvis,

 1. vücut ağırlığı pelvik kuşak aracılığıyla alt uzuvlara iletildiği için hareket etmede,
 2. insan yenidoğanının bebek vücuttan çıkarken pelvik kuşak içinde yer alan doğum kanalından geçmesi gerektiği için doğumda ve
 3. tutulan karın organlarının desteklenmesinde önemli işlevler görür.

Pelvis hangi organları korur?

Sakrum ve koksiks ile birlikte pelvik kuşak, iç üreme organlarını, idrar kesesini ve sindirim sisteminin alt kısmını koruyan çanak şeklinde bir bölge olan pelvisi oluşturur.

Klinik

Pelvik ağrıya ne sebep olur?

Akut pelvik ağrının veya çok ani olarak ortaya çıkan ağrının daha yaygın kaynaklarından bazıları şunları içerebilir: Ektopik gebelik (rahim dışında gerçekleşen bir gebelik) Pelvik inflamatuar hastalık (PID olarak da adlandırılır, üreme organlarının bir enfeksiyonu) Bükülmüş veya yırtılmış yumurtalık kisti.

Facebook Yorumları