AHA *kwent(h)- “acı çekmek” –>Yunanca pathos “acı duymak”  –> Latince  pathologia “hastalık bilimi” –>Fransızcada pathologie

Patolog hastalıkların nedenlerini ve etkilerini inceleyen bilim insanı, özellikle teşhis veya adli amaçlarla vücut dokusunun laboratuvar örneklerini inceleyen kişi.

Hastalıklar

 1. İdrar yolu
  • Ürolitiyazis; Üreter kolik olmadan, hematüri (çoğunlukla mikrohematüri) çığır açan tek bulgudur.
  • İdrar yolu enfeksiyonu; Poliüri, dizüri, lökositüri, idrarda nitrit, komplike ise (genç, sağlıklı, hamile olmayan kadın dışında her şey) → idrar kültürü, sono
 2. Kan (+ kemik iliği)
  • Koagülopati; genişletilmiş aPTT, kanama eğilimi → pıhtılaşma faktörlerinin VIII, IX, XI, XII, vWF antijeni ve aktivitesinin araştırılması
  • Tüketim Koagülopati: Trombositopeni, Uzamış PTT, Hızlı değerin azaltılması, v. Antitrombin III, fibrinojen tüketimi
  • von Willebrand sendromu: Menorajili ergen kadınlarda Willebrand faktör eksikliği → FVIII bozukluğu → aPTT ⅓ uzaması vW hastalığına neden olur
   • ○ vWS tip 2N: vWF’de FVIII için bağlanma bölgesi işlevsel değil → azalmış FVIII hareketi. Normal vWF antijeni, RiCo, multimerik model ile
  • Lupus antikoagülan: aPTT’nin uzatılması, dRVVT’nin uzatılması, plazma değişim girişiminde normalizasyon olmaması, pozitif doğrulama testi; artmış kanama riski ile ilişkili değildir → artmış ameliyat riski yoktur
  • Hemofili A: Eksiklik F VIII → Uzamış aPTT
  • Hemofili B: Eksiklik F IX → genişletilmiş aPTT
   • Heparin tedavisi: PTZ, TZ’nin uzatılması
   • Marcoumar tedavisi: PTZ uzantısı
  • Psödotrombositopeni: kan monitörü, trombosit agregatlarını boyutlarından dolayı trombosit olarak tanıyamaz, çoğunlukla EDTA nedeniyle → sitratlı kandan tam bir kan sayımı yapılmış ve karşılaştırma
  • Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP) yetersiz etki ADAMTS 13 → daha büyük vWF multimerleri (UL-vWF) → hiperaktif trombosit agregasyonu ve trombüs oluşumu → mekanik yıkım d. Eritrositler (trombositopeni + hemolitik anemi), sonraki nörolojik defisitler, anemi, böbrek yetmezliği
   • Terapi: plazmaferez
  • Anemi
   • Aplastik anemi: eğitim bozukluğu d. “Kök hücre yetmezliğine” bağlı kan hücreleri, pansitopeni
   • Hemolitik anemi
   • Kanayan anemi
   • Demir eksikliği: mikrositik, hipokromik anemi, düşük ferritin seviyeleri, düşük transferrin satürasyonu, özellikle büyüme aşamalarında çocuklarda yüksek transferrin, ikame tedavisi → kontrol
   • Talasemi: Hipokromik, demir eksikliği olmayan mikrositik anemi, göreceli olarak sıklıkla örneğin Tayland’da güçlü semptomlar vardır: kan nakli, çocukların da etkilenip etkilenmediğini açıklığa kavuşturun.
  • Toksik agranülositoz
  • Miyelodisplastik Sendrom; blastların temizlenmesiyle birlikte pansitopeni (% 5-20 blast), çoğunlukla yavaş hastalık başlangıcı Özel analizler: FACS analizi, sitogenetik / moleküler genetik
  • Miyeloproliferatif neoplazi (birincil miyelofibroz, kronik miyeloid löseminin birincil patlama krizi), sola kayma, bazofili, normoblast arınma, gözyaşı hücreleri
  • Akut lösemi; Şiddetli pansitopenide diferansiyel kan sayımındaki (hiatus leukemicus) blastlar, hastalığın kısa seyri, kemik iliğinde % 20 blast, gerekli özel analizler: blast hücre tiplemesi için FACS analizi, sitogenetik / moleküler genetik
   • Akut Miyeloid Lösemi; blastlar, MPO pozitif, lenfoma teşhisi: miyeloid diferansiye, lösemi teşhisi: miyeloid belirteç profili
   • Akut lenfoblastik lösemi: blastlar, yetişkinlerin% 25-30’u çocuk hastaların % 2-5’i BCR-ABL poz.
  • Kronik lösemi: hepatosplenomegali
   • Kronik Lenfositik Lösemi (KLL); En yaygın B hücreli lenfoma, özellikle yaşlı hastalar, başlangıçta asemptomatik lenfositoz;
    • Kan sayımı: ağırlıklı olarak olgun lenfositlerde artı;
    • Kemik iliği: özellikle olgun lenfatik hücreler; Tanı genellikle immünofenotipleme (tipik bir özellik olarak kötü huylu B hücrelerinde T hücresi antijen CD5’in anormal ekspresyonu) yoluyla mümkündür, aksi takdirde kemik iliği delinmesi → tanının histolojik teyidi
  • Kronik miyeloid lösemi; Sola kayma (granülosit ve öncüllerinde artış), periferik kanda bazofili, yorgunluk, güçsüzlük, bitkinlik Kemik iliği muayenesi + moleküler biyoloji
   • Kemik iliği: trilineer hematopoezli hipersellüler kemik iliği yaymaları, belirgin miyelopoez, bazofili, eozinofili, blast hücre proliferasyonu yok T (9; 22) (Philadelphia kromozomu) translokasyonu ile -ABL füzyon geni
   • kronik myeoloproliferatif sendromlar; Karışık olabilir; Artan özerk büyüme Kemik iliği ve kan kök hücreleri
    • Polisitemi vera (PV); Poliglobulia, lökositoz, yüksek tansiyon, pleothora (cildin kızarması), baş ağrısı, görme bozukluğu, baş dönmesi, kulak çınlaması, burun kanaması Hastaların % 90-95’inde JAK2 V617F mutasyonu, otonom (eritropoietin ile stimülasyon olmadan) BFU-E büyümesi
    • esansiyel trombositemi (ET); Pat. JAK2 V617F mutasyonunun % 50-70’i
    • idiyopatik osteomiyelofibroz (OMF); Pat. JAK2 V617F mutasyonunun% 40-50’si
    • reaktif lökositoz; Beyaz küre sayısı hafifçe arttı, CRP arttı
    • malign hemoblastoz: → normal hematopoezde değişiklikler → trombositopeni, ayrıca eritrositler, lökositler, granülositlerdeki değişiklikler
  • İmmün trombositopeni: aksi takdirde normal kan ve farklı kan sayımları ile şiddetli trombositopeni (çoğunlukla dolaşımdaki antikorlar tarafından yok edilir), artan kanama eğilimi; Ileri tetkikler: kan yayması (trombositopeninin gerçek olup olmadığını gösterir + diğer hücreler aranır), Retiküle trombosit oranı (retiküle trombosit oranı % 5 belirenir→ kemik iliğinde oluşum bozukluğu, aşağıya bakınız, orantı % 30 periferik yıkım
  • Hematolojik neoplazi: Kemik infiltrasyonu → normal hematopoezin yer değiştirmesi → sağlıklı kan hücrelerinde azalma (özellikle retiküle) SLE:
  • Nötropeni → göreceli lenfositoz, ancak mutlak değil
  • Protein C eksikliği: protein C genindeki heterozigot mutasyonla tetiklenen tromboz eğilimi, aile öyküsü, bacak ven trombozu, PE
 3. Karaciğer
  1. Hepatit: artmış transaminazlar (GOT / AST; GPT / ALT vurgulandı), artmış gGT, normotest azaldı, bilirubin (konjuge ve konjuge olmayan) arttı
   1. Farklılaşma: hepatit serolojisi, seruloplazmin, immünoglobulinler, karaciğer spesifikasyonu Ak
   2. Kronik viral hepatit
   3. Zehirli hepatopati ör. İlaç-toksik hepatit ör. İzoniazide bağlı
    1. NAT2 mutasyonu: Homozigot veya bileşik heterozigot taşıyıcılar → azaltılmış NAT2 aktivitesi → izoniazid yeterince metabolize edilmemiş ve atılmamıştır → toksik kan değerleri → karaciğer hücresi hasarı
   4. Otoimmün hepatit; viral köken eksikliği ve alkol kötüye kullanımı yok → otoimmün ANA, ASMA hakkında düşünün Diğer prosedür: diğer formların (özellikle viral) dışlanması, histolojik kanıt (kanıt yok, ancak güçlendirmek veya zayıflatmak için tipik histolojik görüntüler)
    1. AIH tip 1
   5. alkolik hepatit
  2. karaciğer metastazları
 4. Safra kesesi + kanalı
  1. Kolanjit, bkz. Karın ağrısı
  2. Safra kanalı yaklaşık
  3. Safra kesesi taşları
 5. Lenfomalar
  1. Kutanöz T hücre lenfomaları
   1. Sezary Sendromu: Periferik kana akabilir
 6. Tiroid
  1. İyot eksikliğine bağlı guatr
  2. Otoimmün tiroidit: tiroglobuline karşı AK, tiroid peroksidaza karşı AK
  3. tiroid tümörü
  4. Graves hastalığı: hipertiroidizm (T3, T4 arttı (belirgin ise), TSH azaldı), ekzoftalmi, taşikardi, guatr (SD basınca duyarlı değil, düğümsüz genişlemiş), TSH reseptörüne karşı AK
  5. hipotiroidizm; TSH
 7. MSS
  1. Orbit veya beyin tümörü
  2. Multipl skleroz; genellikle görme bozukluğu ve hassasiyetle başlar
  3. Subaraknoid kanama: akut baş ağrısı, boyun sertliği, ateşsiz veya artmış enflamasyon parametreleri
  4. Migren atağı
  5. Bakteriyel menenjit: şiddetli baş ağrısı, boyun tutulması, yüksek ateş, genel durumda önemli ölçüde azalma, büyük ölçüde artmış inflamasyon parametreleri (artmış CRP);
   1. Likör: Ağırlıklı olarak granülositlere bağlı olarak artan hücre sayısı, artan protein ve laktat, azalmış glukoz etkisi
   2. Pıhtılaşma bulguları: patool N. meningitidis’te tüketim koagülopatisine bağlı olarak aPTT, PTZ, azalmış fibrinojen, antitrombin III + trombopeni ve artmış D-dimer → hasta ile temastan sonra maruziyet sonrası profilaksi.
 8. pankreas
  1. akut pankreatit
  2. diyabet
   1. Tip 1 diabetes mellitus; GAD, IA2
   2. diabetes mellitus Tip 2; Yüksek açlık kan şekeri (tekrar tekrar 126 mg / dl ve / veya HbA1c’den% 6.5 tanımlanmış mevcudiyetten ölçülmüştür), oral glukoz tolerans testi kullanılarak erken tanı, sıklıkla pozitif aile öyküsü, muhtemelen. İdrarda glikoz, keton cisimleri ve protein
   3. Bronz diyabet; Pankreasta demir birikimi nedeniyle → açlık glikozu ve HbA1c‘de artış
   4. MODY; 25 yaşından önce, moleküler biyolojik açıklama: GCK, HNF1a mutasyon analizi
   5. LADA; Azalmış glukoz toleransı; Açlık kan hücrelerinin ve HBA1c’nin düzenli olarak izlenmesi, egzersiz ve diyet önerilir
   6. Diyabetik ketoasidoz
   7. gebelik diyabeti; Oral glukoz tolerans testi (24-28. Gebelik haftası) rutini
 9. Gastrointestinal
  1. Laktoz intoleransı; Süt ve süt ürünlerini tükettikten sonra rahatsızlık (özellikle artan gaz oluşumu)
  2. Mide kanseri
 10. Akciğerler:
  1. Tüberküloz
 11. Böbrek:
  1. Böbrek yetmezliği; Artan böbrek tutma parametreleri,
   1. Kronik: 3 ay için aşağıdaki kriterlerden biri = tanı: proteinüri, düşük GFR (% 60), görüntüleme prosedürlerinde patolojik bulgular, böbrek anemi, üremik gastroenterit seyrinde ileri prosedür: kemik metabolizması parametrelerinin analizi
   2. Akut: böbrek tutma parametrelerinde ani artış, elektrolit ve asit bazlı ev ilaçlarında bozukluklar – toksik interstisyel nefrit
  2. Diyabetik nefropati: diabetes mellitus, kilo kaybı, poliüri, hiperglisemi, glukozüride,
  3. İdrar kesesi karsinomu: eumorfik eritrositli gros hematüri, postrenal proteinüri
  4. Piyelonefrit; Sedimentte çok sayıda beyaz kan hücresi dökümü ile yan ağrısı, ateş, lökositüri
  5. Glomerülonefrit
  6. Nefrotik sendromlu: sedimentte proteinüri, mikrohematüri, ödem, dismorfik eritrositler (akantositler) → glomerüler hasar ileri prosedür: kreatinin, albümin, serumda kolesterol, toplam proteinin idrar durumu ve kantitatif anahtar proteinlerin (albümin, IgG, alfa1-mikroglobulin) ve kreatinin (referans değer olarak kullanılır) glomerüler seçici olmayan proteinüri için protein farklılaşması Daha fazla açıklama: immünolojik (ANA, kompleman), sonografi, muhtemelen böbrek biyopsisi
 12. Kalp ve damarlar
  1. Miyokard enfarktüsü
  2. HELLP sendromu
 13. Jinekolojik;
  1. Hamilelik; SS-HCG
  2. Endometriyal kanser; Jinekolojik muayene ve transvajinal ultrason ile tespit
 14. Diğerleri:
  1. romatizma
  2. Morbus Wilson; Seruloplazmin konsantrasyonu çoğunlukla norm dışında
  3. Hemokromatoz
   1. Ailevi hemokromatozis tip 1: HFE c.845AA, p.Tyr282 homozigot
   2. Gelecekteki prosedür: Düzenli kontroller, açlık kan şekeri seviyeleri ve HbA1c, kan kimyası, düzenli, üst abdominal sonografi
  4. epilepsi

Muayene yöntemleri:

 1. Kemik iliği muayenesi:
  1. Kemik iliği morfolojisi: Hematolojik sistemik hastalıklar için temel teşhis, ancak lenfositozun ilk netleştirilmesinde invazif değildir
  2. Sitokimya: miyeloperoksidaz boyama (akut löseminin sınıflandırılması)
  3. Lökosit tipleme
 2. İmmünolojik lökosit tiplemesi: Hodgkin dışı lenfomalarda sınıflandırma, evreleme ve takip, (kalıcı) mutlak lenfositozun açıklığa kavuşturulması, lökositlerin immün fenotiplendirilmesi → farklı yüzey antijenlerine (farklılaşma kümesi) karşı antikorlar boyanmış ve akış sitometrik olarak incelenmiş → T-, B -, NK hücreleri ve diğer alt fraksiyonlar ayırt edilebilir
  1. Lenfoma teşhisi
  2. Lösemi teşhisi
 3. Kök hücre kültürü: kemik iliği veya kandan belirleme; Kök hücre büyümesinin ilave teşhisi vardır. Kemik iliği yetmezliğinde (aplastik anemi) ve miyeloproliferatif sendromlarda önemi
 4. Moleküler Genetik:
  1. BCR-ABL kalitatif, translokasyon t (9; 22): Miyeloproliferatif hastalıkların ayırıcı tanısı için → CML, BCR-ABL pozitif ALL (dikkat: heparin = yıkıcı faktör, yine de durum 2’de çözüm olarak verilir), iki adımlı PCR
  2. JAK2 V617F: Polisitemi vera, esansiyel trombositemi, ısteomiyelofibroz, koşullu olarak aktif tirozinkinaz → hematopoietik hücreleri dönüştürebilir ve JAK-STAT sinyal iletim yolunu etkinleştirebilir
  3. Multipleks PCR: akut lösemi, miyelodisplastik sendrom
  4. FLT3-ITD
  5. FLT3-D835
  6. NPM-1
  7. Faktör 8
  8. vWF Gen
  9. Protein C geni
  10. HBA lokusu, alfa talasemi
  11. Laktaz gen analizi
  12. GCK
  13. HNF1a mutasyon analizi;
 5. Karyogram: AML’nin sınıflandırılması (prognostik faktörde değişiklik olarak adlandırılır)
 6. Willebrand faktör antijeninin belirlenmesi
 7. DRVVT Tayini (Seyreltilmiş Russel Engerek Zehiri Süresi): Lupus antikoagülan
 8. Plazma değişim girişimi: Lupus antikoagülanı
 9. Lupus İnhibitörü Doğrulayıcı Testi: Lupus Antikoagülan
 10. Tiroid sintigrafisi: M. Basedow (homojen depolama, nodül yok)
 11. ANA (Anti-Nükleer Antikorlar): SLE, otoimmün hepatit ve diğer otoimmün hastalıklar için
 12. Trombositlere karşı antikor tespiti: ITP’de çoğunlukla glikoprotein IIa / IIIb ve glikoprotein Ib / IX’e karşı Ab → düşük özgüllük, pozitif sonuç doğrular, negatif ITP’yi dışlamaz
 13. aPPT: pıhtılaşma faktörü eksikliği durumunda uzar (FVIII, FIX, FXI , FXII) veya vWF eksikliği (FVIII yoluyla), hastalıklar: antipholipid sendromu (enfeksiyonlardan geçerek), pıhtılaşma faktörlerine karşı antikorlar, içsel pıhtılaşma faktörlerinin eksikliği; Antikoagülanların uygulanması
 14. PTZ: FII, FV, FVII, FX eksikliği varsa uzatıldı
 15. INR: K vitamini antagonistleri için (Marcoumar, Sintrom, warfarin)
 16. Tek faktör analizi
 17. İnhibitör testi
 18. vWF antijeni
 19. vW-ristocetin kofaktör aktivitesi
 20. vWF multimerler
 21. HFE genetik analizi:
 22. Hemokromatoz
 23. CDT: Alkolik Hepatopati
 24. Hepatit serolojisi: viral hepatit
 25. Serumda ve 24 saatlik idrarda Cu: M. Wilson
 26. Seruloplazmin: M. Wilson
 27. ASMA: otoimmün hepatit
 28. protein C aktivitesi; tromboz eğilimi varsa azalır
 29. protein C antijeni; tromboz eğilimi varsa azalır
 30. protein S antijeni; tromboz eğilimi varsa
 31. antitrombin III aktivitesi; tromboz eğilimi varsa
 32. Tiroid: T4, T3, TSH
 33. Diferansiyel kan sayımı: EDTA kan → smear → mikroskobik hücre sayısı
 34. Hemoglobin elektroforezi
 35. H2 nefes testi
 36. ○Laktoz tolerans testi; 50 g laktoz uygulaması → 30 dakika aralıklarla 4 kez kan şekeri düzeyini ölçün, eğer kan şekeri 30 dakika sonra 20 mg / dl’nin altına yükselirse laktaz eksikliği
 37. Açlık kan şekeri
 38. Oral glukoz tolerans testi; diyabetten şüpheleniliyorsa erken teşhis
 39. HbA1c; hiperglisemik metabolik durum değerlendirme
 40. Glutamat dekarboksilaz (GAD) diabetes mellitus tip 1’e karşı otoantikorlar
 41. Tirozin fosfataz 2 (IA2)
 42. Tip 1 diabetes mellitus
 43. ferritin
 44. Transferrin doygunluğu
 45. Transferrin
 46. Demir
 47. Lomber ponksiyondan kaynaklanan toplam hücre sayısı; şüpheli MSS enfeksiyonları
 48. Lomber sıvıdan sitoloji; MSS enfeksiyon şüphesi varsa
 49. Lomber sıvısından glikoz; MSS enfeksiyon şüphesi varsa
 50. Lomber sıvıdan laktat; MSS enfeksiyon şüphesi varsa
 51. Gram’a göre Lumballiquor boyama; enfeksiyon doğrulanırsa → bakteri farklılaşması → tedavi kararı
 52. BOS kültürü
 53. Glomerüler Filtrasyon Hızı (GFR); MDRD formülü ile hesaplanır:
  1. GFR (ml / dak / 1.73 m²) = 186 x (0.95’e göre kreatinin) -1.154 x (yaş) -0.203 x (kadınlar için 0.742) x (siyah ten rengi olan hastalar için 1.21) NI’den şüpheleniliyor
 54. Kreatinin klirensi
  1. Hesaplama: Klirens (ml / dak) = (hacim x idrar hacmi cinsinden kreatinin) / (hacim x toplama süresi cinsinden kreatinin) x 1.73 / böbrek yetmezliğinden şüpheleniliyorsa vücut yüzey alanı
 55. İdrar proteini; Böbrek yetmezliği şüpheleniliyorsa
 56. prolaktin
 57. ß-HCG
 58. Eritropoietin seviyesi: böbrekte üretilir ve eritrosit kütlesi tarafından düzenlenir; sağlamsa: eritropoietin düzeyi ↑ (üstel) ila ↓ hematokrit, renal anemide yetersiz üretim, anemi Prematüre bebeklerde anemi, gebelik.
 59. İdrar:
  1. Glikoz
  2. Keton cisimleri
  3. Protein
  4. Lökositler
 60. Eritrositler
  1. idrar tortusu
  2. Hacim
 61. Kemik metabolizması:
  1. Paratiroid hormonu
  2. D vitamini
  3. Kalsiyum
  4. Fosfat
  5. Kemik belirteçleri
   1. Alkali fosfataz
   2. Osteokalsin
   3. Crosslaps
   4. P1NP
 62. Coomb’un testi; Eritrositlere karşı antikorların tespiti
 63. ADAMTS 13 hükümleri; ADAMTS 13 vWF multimerini böler → birikimi önler, spontan trombosit aktivasyonu azalır → TTP
 64. Vit. B12 tayini
 65. kan kültürü; enfeksiyonları netleştirmek
 66. kolinesteraz; Karaciğerin değerlendirilmesi → karaciğer sentez kapasitesi
 67. albümin serumu; Karaciğerin değerlendirilmesi → karaciğer sentez performansının nefrotik sendromda azalması
 68. albümin idrarı; nefrotik sendromda artış
 69. normotest; Karaciğerin değerlendirilmesi → karaciğer sentez kapasitesi
 70. Hepatit Serolojisi
  1. A
  2. B
  3. C
 71. Seruloplazmin
 72. M. Wilson şüphesi
 73. immünoglobulinler
  1. IgA
  2. IgM
  3. IgG
 74. Karaciğere özgü antikorlar
 • Tutarsız laboratuvar testleri: spontan kanamaya eğilim artışı olmaksızın 5 G / l’nin altındaki trombosit sayısı (tipik peteşi, hematom, mukozal kanama)
 • aPTT ve PTZ, başka herhangi bir kanama eğilimi belirtisi olmaksızın arttı → yetersiz dolum
 • Diğer bilgiler: infliksimab ile tedaviden önce (örn. Romatizma) bir kuantiferon testi yapın! → gizli tüberkülozu keşfedin → profilaksi verin
%d blogcu bunu beğendi: