Tahmini okuma süresi: 4 dakika

Papez devresi, 1937’de nöroanatomist James Papez tarafından keşfedilen, limbik sistem içindeki bir nöron zinciridir. Duyguların oluşmasında merkezi bir rol oynadığı bilinmektedir. Limbik sisteme ilişkin anlayışımız zaman içinde gelişirken, Papez devresi değiştirilmiş bir biçimde de olsa önemli bir bileşen olmaya devam ediyor.

Limbik devrede, çeşitli kaynaklardan gelen duyusal bilgiler yalnızca neokortikal bağlantılar aracılığıyla değil, aynı zamanda hayati bir işleve hizmet eden Papez devresi ile limbik sistem aracılığıyla da işlenir. Nöronların devresi hipokampusta başlar ve forniks boyunca corpora mamillaria‘ya kadar uzanır. Oradan, mamillotalamik demet (Vicq d’Azyr demeti olarak da bilinir) yoluyla talamusun ön çekirdeğine ve ardından radiato talamus yoluyla singulat girusa devam eder. Son olarak, singulat girus, cingulum aracılığıyla parahipokampal girusun entorhinal bölgesine bağlanır ve bu da, perfore yoldan hipokampa çıkarak devreyi tamamlar.

Limbik sistemin Papez devresinde yer alan anahtar yapılar arasında hipokampusun alt kısmı, alveus, fimbria hipokampi, fornix cerebri, corpora mamillaria (özellikle medial çekirdek), fasciculus mamillothalamicus (Vicq d’Azyr demeti) yer alır. ), anterior talamik çekirdekler, singulat girus, cingulum, entorhinalis alanı, traktus perforantia, girus dentatus ve hipokampus.

Papez devresi, duyguların işlenmesine ve düzenlenmesine katkıda bulunan bu birbirine bağlı beyin bölgeleri ağı aracılığıyla gerçekleşir. Devre içindeki bilgi akışının, duygusal durumların deneyiminin yanı sıra anıların oluşumu ve geri çağrılması için önemli olduğuna inanılıyor. Papez devresi, beyindeki duygusal ve bilişsel süreçlerin entegrasyonunda yer alan temel bir yolu temsil eder.

Genel olarak Papez devresi, duygusal işlemenin anatomik temelini anlamak için bir çerçeve sağlar ve beyindeki çeşitli limbik yapılar arasındaki karmaşık bağlantıları vurgular.

Papez devresi aşağıdaki yapılardan ve yollardan oluşur:

  1. Devrenin başlangıç ve bitiş noktası olan hipokampal oluşum (subiculum)
  2. Hipokampustan meme gövdelerine bilgi taşıyan bir akson demeti olan forniks
  3. Hipotalamusun bir parçası olan ve talamusa bilgi ileten meme organları
  4. Memeli gövdeleri anterior talamik çekirdeğe bağlayan mamillotalamik yol
  5. Singulat girusa çıkıntı yapan ön talamik çekirdek
  6. Singulat girus boyunca uzanan ve onu entorhinal kortekse bağlayan bir lif yolu olan cingulum
  7. Parahipokampal girusun bir parçası olan ve bilgiyi perforan yolla hipokampa geri gönderen entorhinal korteks

İşlev

Papez devresine atfedilen temel işlevlerden biri, bellek işleme ve birleştirmedir. Son anıların hipokampustan neokortekste uzun süreli depolamaya aktarılmasında yer alır. Bu süreç, gerçeklerin ve olayların bilinçli anıları olan bildirimsel anıların oluşumu ve geri çağrılması için gereklidir. Papez devresindeki hasar, özellikle hipokampus veya memeli cisimler, ileriye dönük amneziye yol açabilir; bu, mevcut uzun süreli anıları olduğu gibi bırakırken yeni uzun süreli anılar oluşturamama durumudur.

Hafıza işlemeye ek olarak, Papez devresi duygusal düzenleme ve uyarılma ile ilişkilidir. Devre içindeki birbirine bağlı yapılar, duyusal bilgilerin duygusal ve motivasyonel durumlarla bütünleşmesine izin verir. Örneğin singulat girus, duygusal tepkileri izlemede ve uygun davranışsal tepkileri kolaylaştırmada rol oynar. Papez devresi içindeki işlev bozukluğu, duygusal rahatsızlıklara ve duygusal bozukluklara katkıda bulunabilir.

Papez devresine ilişkin anlayışımızın hala gelişmekte olduğunu ve tam olarak işlevinin tam olarak anlaşılmadığını not etmek önemlidir. Bununla birlikte, araştırmalar, hafıza, duygu ve motivasyon dahil olmak üzere çok çeşitli bilişsel süreçlerde yer aldığını göstermektedir. Devre içindeki kesin mekanizmaları ve etkileşimleri keşfetmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Klinik

Papez devresi ile ilişkili klinik özellikler, öncelikle hafıza işleme ve duygusal düzenlemeye katılımıyla ilgilidir. Devrenin belirli bileşenlerinde işlev bozukluğu veya hasar, çeşitli nörolojik ve psikiyatrik semptomlara neden olabilir.

Papez devresindeki işlev bozukluğu ile ilişkili iyi bilinen bir durum, bir dizi davranış değişikliği ile karakterize edilen Klüver-Bucy sendromudur. Özellikle korku ve saldırganlık olmak üzere duyguların işlenmesinde yer alan devre içindeki anahtar yapı olan amigdalanın hasar görmesi nedeniyle oluşur. Klüver-Bucy sendromunun klinik özellikleri arasında azalmış korku tepkileri, hiperoralite (nesneleri ağza sokma), hiperseksüalite, görsel agnozi (nesneleri görsel olarak tanıyamama) ve beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler sayılabilir. Bu semptomlar, amigdala işlev bozukluğunun neden olduğu duygusal ve davranışsal düzenlemenin bozulmasını yansıtır.

Papez devresi ile ilişkili başka bir durum, tipik olarak kronik alkol kötüye kullanımı veya tiamin eksikliği nedeniyle meme gövdelerinin hasar görmesinden kaynaklanan Korsakoff sendromudur. Korsakoff sendromu, özellikle yeni anılar oluşturmada (ileriye dönük amnezi) ve geçmiş anıları geri getirmede (retrograd amnezi) ciddi hafıza bozukluğu ile karakterizedir. Korsakoff sendromlu bireyler, genellikle hafızadaki boşlukları doldurmak için bilgi üretimi olan konfabülasyon sergilerler. Ayrıca apati, oryantasyon bozukluğu ve yürütme işlevlerinde zorluklar gösterebilirler. Bu klinik özellikler, meme organlarının hafıza işleme ve hatırlamadaki rolünü vurgulamaktadır.

Bu spesifik sendromların ötesinde, Papez devresindeki işlev bozukluğu, daha geniş bilişsel ve duygusal rahatsızlıklara katkıda bulunabilir. Örneğin, bellek birleştirme ve geri getirme süreçlerindeki aksamalar, öğrenmede ve yeni bilgileri hatırlamada zorluklara yol açabilir. Artan duygusal tepkiler veya azalan duygusal ifade gibi duygusal düzensizlikler de devredeki değişikliklerden kaynaklanabilir.

Papez devresi ile ilişkili klinik özelliklerin, etkilenen belirli yapılara ve travma, nörodejeneratif bozukluklar veya diğer patolojik durumlar gibi işlev bozukluğunun altında yatan nedene bağlı olarak değişebileceğini not etmek önemlidir. Devrenin klinik etkilerinin daha kapsamlı bir şekilde anlaşılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Facebook Yorumları