Tahmini okuma süresi: 4 dakika
 • Yunancada; hepsi et manasına gelir. üst karında eğik olan sindirim hormonu ve enzimi üreten insanın salgı organıdır. (bkz: pankreas)
 • Karın bölgesinde bulunan bu bez,  Karın tükürük bezi olarak da adlandırılır.
 • Arteria splenica ve arteria mesenterica superior tarafından beslenirler.
 • Pankreas suyu, pepsinojen içerir.

Anatomi

Pankreas baş, gövde ve kuyruktan oluşur. Ekzokrin pankreas sekresyonu için bir çıkış kanalı, safra kanalı ile birlikte papilla duodeni majör üzerindeki duodenuma açılan duktus pankreas (Wirsung kanalı) ile geçilir.

Pankreas parenkimi

KonumÖzel yapılar
Baş (Caput pancreatis)Duodenums’un kıvrıldığı yerde, C şeklindeki bölgedeProcessus uncinatus pancreatis
Vücut (Corpus pancreatis) Bursa omentalis’ın tabanında,
Bel omurgalarından 1’den 2’ye kadar uzanır, Aorta’ya doğru, hafifçe sola kıvrılır.
Tuber omentale pancreatis:Başın yakınında görünür ve elle tutulur bir çıkıntı
Kuyruk(Cauda pancreatis)Bursa omentalis’in tabanındaDalak girintisindeki Lig. splenorenale‘in üstüne çıkar. 

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Pankreas topografisi

 • Yer
  • İkincil retroperitoneal
  • Omental bursanın dibinde
  • Duodenal eğri ile dalak hilusu arasında
 • Projeksiyon: yükseklik LWK 1/2
  • Konum ilişkileri
  • Ventral: omental bursa
  • Dorsal
   • Dorsal gövde duvar
   • omurga
   • Aort
   • Pankreasın başının arkasından seyir etmek ve portal vende birleşmek:
    • V. Alt mezenterik ven ile birleştikten sonra splenika
    • V. Mezenterik üst
  • Kraniyal
   • Sağda: Ortak hepatik arter
   • Solda: A. splenica
   • Kaudal: duodenumun pars horizontalis
  • Lateral
   • Sol: dalak
   • Sağ: duodenum

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Vasküler tedarik ve innervasyon

Pankreas, kan kaynağını çölyak gövdesi (ortak hepatik arter ve splenik arter) ve üstün mezenterik arterin dallarından alır. Pankreas, dalak ven yoluyla portal vene venöz yolla boşalır.

Damar tedariği
ArteriyelCaput Aa. pancreaticoduodenales superiores posterior ve anterior <- A. gastroduodenalis <- A. hepatica communis <-Truncus coeliacus A. pancreaticoduodenalis inferior <-A. mesenterica superior
Yukarıda belirtilen iki arteryel kurs arasındaki anastomozlar
Korpus und Cauda A. pancreatica inferior A. pancreatica dorsalis A. caudae pancreatis A. pancreatica magna , hepsi <-A. splenica <-Truncus coeliacus
VenözVv. pancreaticae -> V. splenica -> V. portae hepatis
Innervasyon
SempatikPlexus pancreaticus <- Plexus coeliacus
ParasempatikPlexus pancreaticus <- N. vagus

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Pankreas, sindirim sıvılarının üretimi için ağırlıklı olarak ekzokrin bez dokusundan oluşur. Organ kütlesinin sadece yüzde ikisi hormon üretiminden sorumlu olan endokrin glandüler dokudur.

Pankreas Ekzokrinleri

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Histolojik sınıflandırma

 • Pankreasın ekzokrin kısmı tamamen seröz bir bezdir ve loblara bölünür ve bunlar da lobüllere bölünür. En küçük birim asindir. Organ, daha büyük kanallara, kan ve lenf damarlarına ve bitkisel sinirlere yol açan bağ dokusu septaları tarafından geçilir.
  • Bir lobülün (lobül) yapısı: ilişkili temas parçalarıyla birlikte asini
   • Acinus (ayrıca: asinöz bez uç parçası): Birkaç bez hücresinin (= asinus hücreleri) dar bir lümen etrafında dairesel dizilimi
   • Temas parçaları: Acini’nin dışarıya açılan bölümleri; kanal epitel hücreleri kısmen asinusa uzanır (sözde sentroasinar hücreler)
  • Salgı: Sindirim enzimlerinin ön aşamaları asinus hücrelerinde üretilir ve ekzositotik olarak kanal lümenine salınır.
  • Sindirim salgılarının drenaj yolu: Bez hücresinden duodenuma giderken sindirim salgısı çapı artan bir dizi kanal yapısından geçer.
 • Asiner uç parçası → temas parçası → intralobüler boşaltım kanalı → interlobüler boşaltım kanalı → pankreas kanalı
 • Tükürük bezlerinde olduğu gibi, temas parçası ile interlobüler kanal arasında şerit parçası yoktur!

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Acinus ve kanal epitel

Epitel yapısıişlev
Son kısımlarAcinus hücreleri;
Büyük aktif çekirdek granüllü ER
Büyük Golgi aparatı Zimojen granüller
Asinus hücreleri sindirim enzimlerinin sentezi birincil salgıların salgılanması
Pankreas yıldız hücreleriPankreas yıldız hücreleri;
Dinlenme durumunda, yağ ve A vitamininin depolanması,
Aktif durumda, diğer şeylerin yanı sıra, bağ dokusu oluşumu
Temas parçaları ve intralobüler kanallarDüz ila kübik epitel. açık renkli sitoplazmaHCO3 iyonlarının ve H2O’nun salgılanması
İnterlobüler kanallar ve büyük pankreas kanallarıTek tabakalı, kübik veya silindirik epitelMüsin salgısı
Enteroendokrin hücrelerHormon üretimi

Diğer bezlerin çoğunun aksine, pankreasta herhangi bir miyoepitelyal hücre yoktur!

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Endokrin pankreas (= adacık organı, Langerhans adacık hücreleri)

Adacık organı adından da anlaşılacağı gibi, pankreasın endokrin hücreleri, adacık benzeri şeklinde ekzokrin hücrelerin toplanıp salgı üretmesidir. Yoğunlukları, pankreasın kuyruğu alanında en yüksektir. Her adacık, farklı pankreas hormonları üreten farklı hücre türlerinden oluşur. Bunlar doğrudan kana salındıkları için, pankreas adacıkları özellikle iyi bir şekilde vaskülarize edilmiştir.

 • İşlev: ekzositoz yoluyla interstisyuma hormon salgılanması
 • •Yapı
  • Ada başına birkaç bin hücre
  • Hücre türleri: A, B, D ve PP hücreleri
  • Delikli endotelyum içeren kılcal damarlar
Pankreastaki hücre tiplerinin dağılımı
Hücre tipidağılım
A-hücreleriGenellikle adanın çevresinde
B-hücreleriGruplama eğilimi ile ada içinde oldukça eşit bir şekilde dağılmıştır

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Teşhis

Mikrobiyolojik teşhis

Normal bir pankreasta;

 1. Ekzokrin pankreas; asinüs, tek sıralı kübik veya prizmatik epitel kaplı salgı kanalı,
 2. Endokrin pankreas; Langerhans adası hücreleri,
 3. Bağ dokulu stroma,
 4. Adipositler,
 5. Kan ve lenf damarları, sinirler.

Pankreas kanserinde ise;

 1. Tipik olmayan silindirik epitel; tübüler, tübülo-papiler şekillerde,
 2. Enflamasyon hücrelerinin sayısının fazlaca olması,
 3. Perinöral invazyon,
 4. Mitoz geçiren hücreler,

Klinik

Hastalıklar

Pankreas hastalıkları şunlardır:

 • pankreatit
 • Pankreas tümörleri (örneğin pankreas kanseri)
 • Yürüyüş sisteminin malformasyonları
 • pankreas psödokistleri
 • Shwachman Elmas Sendromu
 • Tüm organın malformasyonları
  • Pancreas anulare
  • Pancreas divisum

Papilla duodeni majörde duktus pankreatikus ile duktus koledokus’un sıklıkla meydana gelen birleşmesi nedeniyle, pankreas hastalıkları karaciğer fonksiyon bozukluklarına yol açabilir ve bunun tersi de mümkündür. Örneğin, ortak kanalı tıkayan kolanjiolitiazis pankreatite yol açar çünkü pankreatik tükürük artık akamaz. Tersine, pankreas başındaki tümörler duktus koledokus’u tıkayabilir ve böylece safranın çıkışını engelleyebilir. Sonra posthepatik sarılık gelişir.

Endokrin pankreas kaynaklı patolojiler pankreoprivik diyabetes mellitus ve insülinoma veya glukagonoma gibi hormon üreten tümörlerdir.

Facebook Yorumları