perforans

delici. Facebook Yorumları

angulus sterni

manubrium sterni ile corpus sterninin birleştiği yer. (bkz:angulus) (bkz: sterni) Facebook Yorumları

Pelvis

Sinonim: pelv-, pelvi-, pelvio-, pelve-, pelveo-, Becken Eski Latincedeki peluis ‎(“lavabo”) kelimesinden türemiştir. Bu kelime de Ana Hint-Avrupa dilindeki pel- ‎(“konteyner”) kelimesinden

sterni

sternum un aitlik bildiren hali. Facebook Yorumları

Abdomen

Sinonim: abdomin-, abdomino-. Latincedeki anlamları: (Anatomide)karın, göbek, (Mecazi) oburluk Hal Tekil Çoğul nominatif abdōmen abdōmina genitif abdōminis abdōminum datif abdōminī

pineale

fıstık çamı şeklinde, çubuk şeklinde. Facebook Yorumları

Toraks

Sinonim: thorax, chest, Brustkorb. Eski Yunancadaki θώραξ ‎(thṓrax, “göğüs kısmı, zırh levhası, korse”) kelimesinden türemiştir. Anlamı; göğüs kısmı, göğüs kafesi. Torakalis, Torasik veya

collum

sinonim: kollum, koll-, kollo-. Ana Hint-Avrupa dilindeki kwol-o- ‎(“boyun, harfiyen ‘kafayı döndüren’”) kelimesinden türeyen kʷékʷlos ‎(“çember, tekerlek”) kelimesi Eski Dutch dilinde ve Eski

Clostridium tetani

ince, hareketli, çubuk formunda, gram positif, anaerob bir bakteri. (bkz:clostridium) (bkz: tetani) Terminal kısımlarda yuvarlak sporlar bulunur.     Patogenez: primer istilacı

Clostridium

Sinonim: Clostridien kloster kelimesinden gelmektedir. Gram pozitif, çoğu hareketli, obligat anaerob, katalaz negatif, fermentatif, endospor üreten çubuk şeklindeki bakterilerdir. Toprakta, insan ve