Grimace

Sinonim: Grimasse. 15. yy. Fransızcasında garip şekilli yüz, çirkin adam anlamlarında kullanılırdı. Eski Sakson grima ” yüz maskesi” veya Eski İngilizcedeki grima “maske, kask” kelimelerinden türendiği

Triyaj

Latincedeki tria “üç” kelimesinden türemiştir. Kahve çekirdeklerinin 3. kaliteden veya kalitesiz olduğu ifade etmek için kullanılır. Eski Fransızcadaki trier “almak, toplamak”‘dan türeyen triage “toplamak, sıralamak, düzenlemek”

restitūtiō

Latincede eski haline geri getirmek, yeniden kurmak, restarasyon anlamlarını taşır. Tıpta ise; kişinin tekrardan stabil duruma geçmesini ifade eder. Hal

Stokastik

Sinonim: stochastic, stochastisch. Antik Yunancadaki στόχος (stókhos, “bir amaç, bir tahmin”)’den sırasıyla türeyen στοχαστικός (stokhastikós), στοχάζομαι (stokházomai, “bir hedefi amaçlama, tahmin etme”)’den türemiştir. Tıpta, sonuçlarından bağımsız olarak rastgele

condicio sine qua non

Çoğulu; condiciones sine quibus non. Latincede ‘olmazsa olmaz’ manasında kullanılır. Facebook Yorumları

palyum

Sinonim: pallium. Latincedeki pellis (“cilt, deri”)’den türeyen palla (“pelerin, sabahlık”)’den türemiştir. Anlamları: Pelerin, yatak örtüsü, Tıpta; beynin paltasu anlamında beyin kabuğunu ifade etmek için kullanılır.

Stereotaktik

Sinonim: stereotaxic, stereotactic. Radyasyon ışınları altında genellikle bir iğnenin isabetli şekilde varılmak istenilen bölgeye götürülme işlemidir. (Bkz; Stere–taxis) Facebook Yorumları

karpalis

Antik Yunancadaki καρπός (karpós, “bilek”)’in -ālisekini almasıyla oluşan Latincedeki carpālis dilimize karpalis diye geçmiştir. Bileğe ait anlamına gelir. Sayı Tekil Çoğul Hal / Cins. Mask./Fem. Nötr

iuvenīlis

Sinonim: juvenīlis, juvenile. Ana Hint-Avrupa’daki *h₂ey-(“yaş; hayat”)) + *h₁én (“içinde”)’in bileşiminden sırasıyla türeyen *h₂yuh₁en- (“genç”), *h₂óyu (“uzun yaşam, ömür”), Latincede iuvenis (“gençlik; bir genç”) + –īlis (“ilişkili anlamına gelen sıfat yapan ek”) diye

Enteroklizis

Sinonim: enteroclysis, Enterokilisma. İnce bağırsağın renklendirici (Baryumlu) madde ile yıkanıp görüntülenmesi işlemidir. (Bkz; Enter-o-klizis) Facebook Yorumları