Tahmini okuma süresi: 2 dakika
 • Bazal çekirdekler manasına gelir. (bkz: nuclei ) (bkz: basales )
 • Subkortikal olan bir uç beyin ve diensefalon çekirdeği (gri madde alanları) grubudur,
 • Telensefalonun beyaz maddesinde bulunur.
 • Hareket dizilerinin tasarımındaki işlevlerinden dolayı, öncelikle ekstrapiramidal motor sistemine (EPMS) aittirler. Ancak motor işlevlere ek olarak bilişsel ve limbik işlevleri de yerine getirirler.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Kısımları

 • Bazal gangliyonlara ait çekirdekler şunlardır;
 • Evrimsel bir bakış açısından, klostrum ve korpus amygdaloideum da bazal gangliyonlara aittir. Bununla birlikte, diğer bazal gangliyonlarla işlevsel bir ilişkileri yoktur ve bu nedenle artık daha yeni görüşlere göre sayılmamaktadır.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

 • Nucleus caudatus ve Putamen, Striatum olarak ifade edilir.
 • Putamen ve Globus pallidus birlikte Nucleus lentiformis şeklinde ifade edilir.
 • Corpus striatum ve Globus pallidus birlikte kabaca Bazal gangliyonları (Nuclei basales) ifade ederler.
 • Globus pallidus medialis ve Substantia nigra’nın Pars reticularis‘ı birlikte Pallidum-mediale kompleksi oluşturur. Bu ise bazal gangliyonlar sisteminin en önemli çıkış noktasıdır.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

 • Globus pallidus, Nucleus subthalamicus ve Substantia nigra’nın Zona reticularis’ı evrimsel gelişime göre ara beyine aittir.
 • İşlevsel olarka bakıldığın da ise Substantia nigra’nın Bazal gangliyonlara ait olduğu düşünülür.
 • Substantia nigra’nın Zona compacta’sı ise evrimsel gelişime göre orta beyine aittir.

Klinik

 • Bazal gangliyonların hasar görmesi distoni ve hiperkineziye yol açar. Bazal gangliyonun disfonksiyonuyla ilişkili nörolojik anormallikler şunları içerir:
  • Parkinson sendromları (substantia nigra’nın% 50 kaybından)
   • Parkinson hastalığı, çoklu sistem atrofisi (MSA), Hallervorden-Spatz sendromu (HSS)
  • Distoni Sendromları
   • Spazmodik tortikollis, atetoz, geç distoni
  • Koreatik Sendromlar
  • PANS (Pediatrik Akut Başlangıçlı Nöropsikiyatrik Sendrom) veya PANDAS (Streptococcal Enfeksiyonlarla İlişkili Pediatrik Otoimmün Nöropsikiyatrik Bozukluklar)
  • DEHB
  • Tik bozuklukları
   • Tourette sendromu

İşlev

 • Bazal gangliyonun tam işlevi şu anda (temel olara açıklanabilmiştir.
 • Bazal gangliyonların motor ve karmaşık-bütünleştirici eylem modellerini filtreleme ve işlemede yer aldığı varsayılmaktadır.
 • Bazal gangliya, korteksten başlayıp bazal gangliya ve talamus yoluyla kortekse (frontal lob) geri dönen eylemin yürütülmesi için bir kontrol döngüsüne entegre edilmiştir.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Facebook Yorumları