Spontan jenerasyon

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Canlıların başlangıçta cansız maddeden türediği görüşü; kendiliğinden türeme.

Omnivor

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Latincedeki omni– (hepsi) +‎ -vorous‘un bileşiminden türeyen omnivorous‘dan türemiştir. Anlamları; Ne etçil ne de otçul olan diyet, (Mecazi) farklı konulara ilgisi olmak,

epicene

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Antik Yunancadaki ἐπι- (epi-, ‘üstünde’) + κοινός (koinós, “ortak; genel, halk”)’nin bileşiminden oluşan  ἐπίκοινος (epíkoinos, “birçok insan için ortak olan şeyler”), Latincede epicoenon (“eril veya dişil özelliği olan isim”)

Kemik

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Eski Türkçedeki kemür– kırtlatmak, kıtırdatmak fillerinin fillimsi halidir. 2. Şekilleri 2.1. Uzun kemikler 2.2. Kısa kemikler 2.3. Düz kemikler; Kasların daha

Sölom

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Coelom. Yunancadaki κοῖλος koilos „boşluk”tan türeyen κοίλωμα koiloma „derinleşme“, „boşluk alanı”den türemiştir. Çok hücreli hayvanların vücut boşluğu için kullanılır, genelde sindirim yolu

Oksin

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim: Auxine. Antik Yunancadaki αὐξάνω auxánō „ben büyürüm”den türemiştir. Damarlı bitkilerde büyüme ve özelleşmeye etkisi olan hormondur. Ph’ı değiştirerek hücredeki selülozu

Kserofit

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Sinonim Xerophyte. Yunancadaki xero- (“kuru”) +‎ -phyte (“bitki”)’nin bileşmesinden oluşmuştur (Bkz; Ksero-fit). Anlamları; Suyun az olduğu topraklarda  (Çöl, tundra gibi) yaşayabilen herhangi bir bitki

Korolla

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Latincedeki corōna (“çelenk, taç”)’ın küçültme eki almış hali olan corōlla‘dan türemiştir. Hal Tekil Çoğul Nominatif corōlla corōllae Genitif corōllae corōllārum Datif

Ekosistem

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Belirli bir alandaki canlılar ve onları saran cansız yapıları ifade eder. (Bkz; Eko–sistem)

Sistem

Tahmini okuma süresi: 1 dakika Antik Yunancadaki σύν (sún, “ile, beraber”) + ἵστημι (hístēmi, “ben duruyorum”)’dan türeyen σύστημα (sústēma, “organize olmuş bütün, vücut”) Latincede systēma diye ifade edilmiştir. Burdan dilimize geçmiştir.