ergosterol

Sinonim: Ergosterin. Mantarların hücre zarında bulunur. Vitamin D2’nin bir steroid öncülüdür.

Osmoregülasyon

Sinonim: Osmoregulation. İnsan vücudundaki sıvıların osmotik basıncını düzenlenmesini sağlanmasıdır. Bu sayede Homeostaz’ı korur. (Bkz; Osmo–regül–asyon)

Osmoz

Sinonim: Osmosis, Osmose. Ana Hint-Avrupa’daki *wedhe- “itmek, vurmak”den türeyen Antik Yunancadaki othein, zamanla farklılaşarak ὠσμός (ōsmós, “itmek”) olmuştur.  Çözücü maddelerin (Ör; su gibi) yarı geçirken bir

Metoprolol

Ticari isim: Lopressor ®, Beloc, Betablok, Mecorlong, Saneloc. Seçici β1 adrenerjik reseptör blokaj ajanıdır. İndikasyon:  kalp yetmezliği, angina pektoris, hafif-orta dereceli hipertansiyon Yan

Kolodyon

Sinonim: Kollodium, Collodion  Eter ve alkol içinde bulunan ağdalı, yanıcı nitroselüloz bir çözeltidir. 1846’da Louis-Nicolas Ménard ve Florès Domonte‘ın selüloz nitratın eter çözeltisi içinde

Higroskopik

Sinonim: hygroscopic, hygroskopisch. Kimyada molekülün kolayca su tutabilmesine denir. (Bkz; Higr-o-skop–ik) Örn; Kükürt dioksid

Oksijen

Sinonim: oxygen, sauerstoff, -oxy, -oksi. Fransızcadaki oxygène ( Lavoisier’ın önerdiği principe oxigine ‘asitleştirme prensibi’nden gelen; principe oxygène,)’dan türemiştir. Bu kelime ise Eski Yunancadaki ὀξύς (oxús, “keskin”) + γένος (génos, “doğum”) kelimelerinin birleşmesinden türemiştir.

Saç telinden 1000 kat ince makine geliştiren uzmanlara Nobel Kimya Ödülü

Nobel Kimya Ödülü, dünyanın en küçük makinelerini geliştiren bilim insanları Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart ve Bernard L. Feringa’ya

Gaz Karbondioksit Salınımını Yakıta Çevirmek Mümkün Hale Geliyor

Her yıl insanlar 30 milyar ton karbondioksiti atmosfere enjekte ederek, insan etkisi ile iklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın ilerlemesine sebep

DAHA YAKIN OLMAK İÇİN: ELEKTRON MİKROSKOPLARI

Artık neredeyse takip etmekte zorlanmaya başladığımız teknolojik gelişmeler ve doğuşuna tanık olduğumuz yeni ürünler (malzeme bilimi ve biyoloji alanındaki gibi),