Tahmini okuma süresi: 4 dakika

KULLANMA TALiMATI

ALLERSET®

10 mg film tablet

Ağızdan alınır.

Her bir film kaplı tablet 10 mg setirizin dihidroklorür içerir.

 • Yardımcı maddeler: Mısır nişastası, laktoz, povidon, magnezyum stearat, demineralize su, eudragit E çözeltisi (kuru madde olarak), polietilen glikol 6000, titandioksit, talk.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice

okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı

doktorunuza söyleyiniz.

 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

 1. ALLERSET® nedir ve ne için kullanılır?
 1. ALLERSET®’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 1. ALLERSET® nasıl kullanılır?
 1. Olası yan etkiler nelerdir?
 2. ALLERSET®’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

 1. ALLERSET® nedir ve ne için kullanılır?

ALLERSET®, kutuda, 10, 20 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda sunulur. Tabletler, beyaz

veya hemen hemen beyaz renkli, her iki tarafı bombeli, bir yüzünde sn/10 logosu bulunan,

yuvarlak film kaplı tabletler şeklindedir.

ALLERSET®, alerjik nezle, müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen ve kaşıntıların tedavisinde

kullanılan bir ilaçtır.

ALLERSET®

10 mg film tablet;

6 yaş ve üstü çocuklarda ve erişkinlerde;

− Alerjik nezlenin burun ve göz ile ilgili belirtilerinin tedavisinde, kronik idiopatik ürtikerin

(müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen) ve kaşıntının belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

 1. ALLERSET®’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALLERSET®’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • ALLERSET®’in etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine,

hidroksizine veya piperazin türevlerine karşı aşırı duyarlılık öykünüz varsa,

 • Ağır böbrek yetmezliğiniz (kreatinin klerensinizin (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde olan kreatininin böbrekler aracılığıyla kandan temizlenmesi) 10 ml/dk’nın altında olduğu böbrek yetmezliği) var ise bu ilacı kullanmayınız.
 • Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı toleransınız olmadığı (bu tür şekerlere duyarlı olduğunuz) söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce mutlaka doktorunuzla temasa geçiniz.

ALLERSET®’i aşağıdaki durumlarda DĐKKATLĐ KULLANINIZ

 • ALLERSET®’i alkolle birlikte alıyorsanız dikkatli olunuz.
 • İdrara çıkma problemleriniz varsa (omurilik problemleri ya da prostat veya mesane problemleri) doktorunuza danışınız.
 • Alerji testi yaptırmanız gerekiyorsa, testten birkaç gün önce ALLERSET® ile tedaviyi kesip kesmeyeceğinizi doktorunuza danışınız. ALLERSET® alerji testinin sonuçlarını etkileyebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ALLERSET®’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

ALLERSET®’i aç veya tok karnına alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Setirizin dihidroklorürün hamile kadınlarda kullanımına ilişkin mevcut klinik veri çok azdır.

Hayvan çalışmaları zararlı bir etki göstermemiş olsa da setirizin dihidroklorürün hamilelik

boyunca ancak mutlak gerekli olduğunda ve dikkatle kullanılması önerilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

Bebeğinizi emziriyorsanız ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ALLERSET®’in içeriğindeki etkin madde (setirizin) anne sütüne geçtiğinden emziren

annelerin ALLERSET®’i kullanması önerilmez.

Araç ve makine kullanımı

Önerilen 10 mg dozda setirizin dihidroklorür araç kullanma becerisi, uykuya dalma ve simule

montaj hattı (ilacın uyuşukluk/uyku hali etkisini ölçmede kullanılan, gerçek iş ortamındaki

performansı temsil eden, bilgisayarla yapılan ve uyku halindeki tüm değişkenlere hassas

ölçüm testi) verimliliğine klinikte anlamlı etki göstermemiştir.

Araç kullanmayı planlayan, potansiyel olarak tehlikeli işlerde çalışan ve makine kullanan

hastalar, önerilen dozu aşmamalı ve ilaca verdikleri yanıtı dikkate almalıdırlar. Bu tip duyarlı hastalarda, ALLERSET®’in alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanları (baskılayıcıları) ile eşzamanlı kullanımı, uyanıklıkta azalmaya ve performans bozukluğuna yol açabilir.

ALLERSET® ’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ALLERSET® ’in içeriğinde laktoz bulunur. Eğer doktorunuz, bazı şeker çeşitlerine karşı

hassas olduğunuzu belirtmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ALLERSET® ’in diğer ilaçlarla, bilinen, klinikte anlamlı bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda

kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 1. ALLERSET® nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

6 yaş ve üstü çocuklarda ve erişkinlerde: Semptomların şiddetine göre günde bir kez 5 mg

(1/2 tablet) veya 10 mg (1 tb) uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu:

ALLERSET

Tablet ağızdan kullanım içindir.

ALLERSET

Tableti yeterli miktarda sıvı (örn. bir bardak su) ile yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: 6 yaş altı çocuklarda ALLERSET 10 mg Film Tablet’in kullanımı önerilmez çünkü bu formülasyon doğru doz adaptasyonuna izin vermemektedir. Bu popülasyon için ALLERSET  Şurup 1 mg/ml veya ALLERSET Oral Damla 10 mg/ml formları kullanılabilir.

Yaşlılarda kullanımı: Böbrek işlevi normalse dozun azaltılmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliğiniz var ise doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre

doktorunuz tarafından ayarlanır.

Böbrek yetmezliği olan çocuklarda doz, böbrek fonksiyonu (işlevi) ve vücut ağırlığı göz

önüne alınarak, doktor tarafından bireysel olarak ayarlanmalıdır.

Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalar normal reçetelenen dozu alabilirler. Hem böbrek

hem de karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması önerilir.

Eğer ALLERSET®’in etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise

doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ALLERSET® kullandıysanız

ALLERSET®’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile

konuşunuz.

ALLERSET®’i kullanmayı unutursanız

Doktorunuzun size verdiği talimatlara uygun olarak ilacı almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ALLERSET® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

ALLERSET ile tedavinin süresi klinik belirtilere ve bireysel olarak hastalığın seyrine

bağlıdır.

 1. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ALLERSET®’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan

etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ALLERSET®’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL

doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

Trombositopeni [kanda trombosit (kan pıhtılaşmasını sağlayan hücreler) sayısının azalması]

Anafilaktik şok (ani aşırı duyarlılık tepkisi)

Aşırı duyarlılık

Konfüzyon (zihin karışıklığı)

Halüsinasyon (varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek/ duymak)

Konvülsiyonlar (istem dışı kas kasılmaları, nöbet, havale)

Senkop (baygınlık)

Titreme

Akomodasyon bozukluğu (gözde uyum bozukluğu)

Bulanık görme

Okülojirasyon (göz küresinin istem dışı, herhangi bir yönde hareketi)

Taşikardi (dakikadaki kalp atım sayısının -nabzın- normalin üstüne çıkması)

Karaciğer fonksiyon anormalliği (transaminaz, alkalen fosfataz, gamma-GT ve bilirubin

artışı)

Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin

ALLERSET®’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye

yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

Halsizlik

Sersemlik hissi

Baş ağrısı

Ağız kuruluğu

Mide bulantısı,

Somnolans (uyuklama hali)

Rinit (nezle)

Farenjit (yutak iltihabı)

Diyare (ishal)

Agresyon (saldırganlık hali)

Ajitasyon (aşırı huzursuzluk hali)

Unutkanlık

Hafıza bozukluğu

Uykusuzluk

Tik

Tat alma bozukluğu

Diskinezi (istemli hareket etmede güçlük)

Parestezi (geçici his yokluğu, uyuşma/karıncalanma)

Kaşıntı

Döküntü

Ürtiker (kurdeşen)

Sabit ilaç erüpsiyonu (döküntü)

Disüri (ağrılı işeme)

Enürez (idrar kaçırma)

Asteni (yorgunluk)

Kırıklık

Kilo artışı

Karın ağrısı

Depresyon

Ödem

Distoni (kasların istem dışı oluşan seğirmeleri, spazmları ya da hareketleri)

İştah artışı

İntihar düşüncesi

Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)

İdrar yapamama, işeme zorluğu

Bunlar ALLERSET®’in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız

doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

 1. ALLERSET®’in saklanması

ALLERSET®’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra ALLERSET®’i kullanmayınız.

Facebook Yorumları