Stokastik

Sinonim: stochastic, stochastisch. Antik Yunancadaki στόχος (stókhos, “bir amaç, bir tahmin”)’den sırasıyla türeyen στοχαστικός (stokhastikós), στοχάζομαι (stokházomai, “bir hedefi amaçlama, tahmin etme”)’den türemiştir. Tıpta, sonuçlarından bağımsız olarak rastgele

condicio sine qua non

Çoğulu; condiciones sine quibus non. Latincede ‘olmazsa olmaz’ manasında kullanılır. Facebook Yorumları

palyum

Sinonim: pallium. Latincedeki pellis (“cilt, deri”)’den türeyen palla (“pelerin, sabahlık”)’den türemiştir. Anlamları: Pelerin, yatak örtüsü, Tıpta; beynin paltasu anlamında beyin kabuğunu ifade etmek için kullanılır.

Stereotaktik

Sinonim: stereotaxic, stereotactic. Radyasyon ışınları altında genellikle bir iğnenin isabetli şekilde varılmak istenilen bölgeye götürülme işlemidir. (Bkz; Stere–taxis) Facebook Yorumları

karpalis

Antik Yunancadaki καρπός (karpós, “bilek”)’in -ālisekini almasıyla oluşan Latincedeki carpālis dilimize karpalis diye geçmiştir. Bileğe ait anlamına gelir. Sayı Tekil Çoğul Hal / Cins. Mask./Fem. Nötr

iuvenīlis

Sinonim: juvenīlis, juvenile. Ana Hint-Avrupa’daki *h₂ey-(“yaş; hayat”)) + *h₁én (“içinde”)’in bileşiminden sırasıyla türeyen *h₂yuh₁en- (“genç”), *h₂óyu (“uzun yaşam, ömür”), Latincede iuvenis (“gençlik; bir genç”) + –īlis (“ilişkili anlamına gelen sıfat yapan ek”) diye

Enteroklizis

Sinonim: enteroclysis, Enterokilisma. İnce bağırsağın renklendirici (Baryumlu) madde ile yıkanıp görüntülenmesi işlemidir. (Bkz; Enter-o-klizis) Facebook Yorumları

Prōteús

Antik Yunancada Πρωτεύς (Prōteús); şeklini istediğinde değiştiren su, ırmak, denizin ve okyanusta yaşayanların Tanrısına verilen isimdir. “πρῶτος” (protos, “ilk, birinci”)dan türeyen protogonos (πρωτόγονος) kelimesinden

mīrus

Ana Hint-Avrupadaki *sméyros (“gülmek, kahkaha atmak”), from *smey- (“gülmek, memnun olmak”)’den türeyen Ana İtalikdeki *smeiros‘den türemiştir. Latincedeki bu sıfatın anlamları nedir: Harika, şaşırtıcı, Olağanüstü, inanılmaz,