Rinotileksis

Sinonim: Rhinotillexis,  Parmak ile burun deliğinden girilmesini, mukus tabakasının çıkarılmasını ifade eder. (Bkz; Rin-o-til–eks–is)

tillein

Ek hala; -till, -til. Yunancada çekmek anlamına gelir.

Artikulasyo talokalkaneonavikularis

Sinonim: articulatio talocalcaneonavicularis,  talocalcaneonavicular joint. Aşık, topuk ve gemi kemiği arasında kalan eklemdir. (Bkz; Artikulasyo) (Bkz; tal-o-kalkane-o-navikul–aris)

Ostium venae cavae

Sinonim: ostium vena kava. Ana toplardamarın kalbe giriş yaptığı yere denir. (Bkz; Ostium) (Bkz; venae) (Bkz; cavae) Üst ana toplardamarın girdiği yer Ostium vena kava superiyor veya Ostium

Ligamentum ovarii proprium

Sinonim: ovarian ligament, utero-ovarian ligament, proper ovarian ligament, Eierstockeigenband. Yumurta’ya ait bağ anlamına gelir. (Bkz; Ligamentum) (Bkz; ovarii) (Bkz; proprium)

Ligamentum latum uteri

Sinonim: broad ligament of the uterus, Ligamentum latum uteri. Rahimin geniş bağı anlamına gelir. (Bkz; Ligamentum) (Bkz; latum ) (Bkz; uteri)

arbitrārius

Latincedeki arbiter (“tanık, seyirci, dinleyici, hakim, denetmen”)’den türemiş bir sıfattır. Anlamları: Hakemlik etmek, Keyfi, isteğe bağlı, Gaddar, zalim. Sayı Tekil Çoğul Hal

salūs

Ana Hint-Avrupa’daki *solh₂- (“tüm, tamamlanan”)’dan türemiştir. Anlamları: Güvenlik; emniyetli, Sağlıklı, varlıklı; refah. Kurtuluş, kurtulma, Selamlama. Hal Tekil Çoğul nominatif salūs salūtēs genitif salūtis

pietās

Latince’deki pius (“dindar, dini kurallara rivayet eden”) +‎ -tās ‘dan türemiştir. Anlamları: Görev anlayışı, (Tanrı’ya) hizmet, ibadet eden kişi, (Yakınlara olan) sevgi, bağlılık, görev anlayışı,

Alzheimer Hastalığı ile İlişkilendirilen Mekanizmalardan Biri Daha Ortaya Kondu

Alzheimer hastalığı, ileri yaştaki demans (bunama) vakalarında en sık karşılaşılan neden. Bellek yitiminin yanı sıra, hastaların öğrenme, mantıklı düşünme, iletişim